Ez az oldal egyszerűsített, nyomtatóbarát változata.
Ide kattintva léphet vissza az eredeti oldalra.
Tanfelügyelet :
Intézményi tanfelügyelet megállapításai


2021.03.20.(Óvoda, Általános Iskola)

2020. 02. 07-02. 24.

 

1. Pedagógiai folyamatok

Kiemelkedő területek

 • Az intézmény szakmai munkája, elkötelezettsége kiemelkedő, az egyéni sérülésspecifikus megsegítés példaértékű. Dokumentumaik a vezető irányításával, a nevelőtestület bevonásával készülnek, stratégiai és operatív céljai megvalósulnak. A pedagógusok egymással való, és a nevelő-oktató munkát segítő közösség szoros együttműködése, összetartó ereje, pozitív szelleme jelenik meg valamennyi dokumentumban.

Fejleszthető területek

 • Az önértékelési folyamat teljes megvalósítása, az abból származó eredmények elemzése, értékelése során nyert információk megjelenése és visszacsatolása az intézmény stratégiai dokumentumaiban. Ez által nyitottabbá válnak az eredmények a dolgozók és a szülők körében is. Pedagógiai program felülvizsgálata, kiegészítése a változó törvényi környezet és tanulói igények, nevelési-oktatási körülmények tükrében.

 

2. Személyiség- és közösségfejlesztés

Kiemelkedő területek

 • Az intézményben a nevelési, tanítási módszerek kiválasztása a pedagógiai programmal összhangban történik. Az intézmény tanulóinak képességeit, adottságait, speciális igényeit maximális mértékben figyelembe véve tervezik programjaikat, mindennapi életüket. A szülők megfelelő keretek között részt vesznek a közösségfejlesztésében, a részvétellel az intézmény életébe való bevonódással a szülők elégedettek.

Fejleszthető területek

 • A különböző sérülés típusú tanulók közötti társas kapcsolatok javítása. A tanulók egymás jobb elfogadásának érdekében szükséges a pedagógusok számára, olyan további ismeretek, módszerek elsajátítása, amelyekkel ezt segíteni tudják.

 

3. Eredmények

Kiemelkedő területek

 • Az intézmény pedagógiai és szakmai programjának egyik prioritása a nevelés - oktatás egysége és eredményessége, melyet konkrét, egyértelmű és mérhető stratégiai és operatív célok alapján mér és értékel. A mérések rendszeresek, közösen elfogadott elvek mentén végzik. Módszertani munkaközösségek évfolyamonként, fogyatékossági típusonként és tantárgyanként mérési eszközöket dolgoztak ki, melyek révén nyomom követhető egy-egy tanuló önmagához mért fejlődése. A felmérések százalékos eredményéről táblázatokat, diagramokat készítenek, ami segíti a tanulók erősségeinek és fejlesztendő területeinek megismerését, fejlesztését, egységes elvek szerinti értékelését. A képességek, mérések eredményei fejlődést mutatnak.

Fejleszthető területek

 • A tanulókövetésnek és ennek elemzésének, mint az intézményi eredményesség fontos indikátorának hatékonyabb kihasználása. A KRÉTA elektronikus napló használata elsajátításának segítségével a szülők gyorsabb, szélesebb körű tájékoztatásának biztosítása gyermekeik eredményeinek, előrehaladásának megismerése érdekében. Az összegyűjtött és rendszerezett mérési eredmények, a levont következtetések nyíltabb megosztása tanulók és pedagógusok körében egyaránt.

 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció

Kiemelkedő területek

 • Az intézmény vezetője a gyerekek – kollégák - intézmény szakmai érdekeit magas szinten képviseli. A munkaközösségek bevonásával történik a pedagógiai folyamatok megvalósításának ellenőrzése, értékelése A nevelő testület véleményét a stratégiai, illetve operatív tervezés esetén, valamint a fejlesztések során, a döntés előkészítéseknél a vezetés figyelembe veszi. Nevelő-oktató munka érdekében tervszerűen működő, folyamatos megújulásra képes közösséget alakítottak ki. A pedagógusok szervezett és spontán módon egyaránt szívesen osztják meg egymással jó gyakorlataikat. Különös figyelmet fordítanak a pályakezdők és az újonnan érkező kollégák segítésére, beillesztésére.

Fejleszthető területek

 • IKT eszközök használatából adódó lehetőségek kiaknázása a napi gyakorlatban. A pedagógusok munkájával kapcsolatos, elsősorban pozitív, megerősítő visszajelzések további megtartása. Jogszabályi változások folyamatos nyomon követése a tantestület részéről, hatásvizsgálat eredményeinek átadása a pedagógusoknak a vezető részéről.

 

5. Az intézmény külső kapcsolatai

Kiemelkedő területek

 • Az intézmény aktívan, tartalmasan és hatékonyan együttműködik valamennyi partnerével, tanulmányi, kulturális és sport területen egyaránt, korrekt kapcsolatot ápol. Arra törekszenek, hogy a tanulók, szülők javát szolgálja az együttműködés. Nyitott új partnerkapcsolatok létesítésére. A kapcsolatokat jól használja ki a korszerű tudásanyag megismerése, átadása, a tanulók minél sokoldalúbb fejlesztése érdekében. Az intézménnyel való szülői elégedettség kimagasló, amit megalapoz az intézmény jó hírneve, pedagógiai munkája.

Fejleszthető területek

 • Szülői kapcsolattartás erősítése. Szülői csoportok számára közösségi felületek etikus használatának megismertetése, kommunikáció fejlesztése, valamint a KRÉTA elektronikus napló használatának előtérbe helyezése. Az intézmény külső kapcsolatai olyan sokrétűek és tartalmasak, hogy annak további megőrzése és lehetőségek szerinti fenntartása javasolt.

 

6. A pedagógiai munka feltételei

Kiemelkedő területek

 • Az intézmény rendszeresen felméri a szükségleteket, eszközparkjának karbantartásáról gondoskodik. Az intézményvezető igyekszik megtalálni azokat a lehetőségeket, amelyek a szervezeti feltételeket javíthatják. Ennek érdekében sikeres a pályázati tevékenység, a külső partnerekkel szoros, eredményes a kapcsolattartás. A pedagógusok innovatívak, igyekeznek megújulni: továbbképzésekről egymásnak beszámolnak, jó gyakorlatokat hoznak létre, aktuális problémákat team munkában oldják meg. Az intézmény stratégiai célok alapján rendszeresen felméri a munkatársak képzési szükségleteit és reális képpel rendelkezik a nevelő – oktató - rehabilitációs munka humánerőforrás szükségletéről. A bekövetkező hiányt, szükségleteket időben jelzi a fenntartó felé.

 

Fejleszthető területek

 • A meglévő IKT eszközök bővítése, további modern az intézmény specialitásához igazodó eszközök beszerzése, fejlesztése, hatékonyabb használata a pedagógusok nevelő - oktató, fejlesztő munkájában. A mindennapi infokommunikációs munkához, elektronikus napló használathoz szükséges Wifi hálózati feltételek javítása. Erőforrás pótlására minden pályázati lehetőség megragadása. Pedagógusok felkészítése az eszközök használatára.

 

7.  A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott tantervi szabályozó      dokumentumban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott céloknak való megfelelés

 

Kiemelkedő területek

 • Az intézményi dokumentumokban megjelenő célok koherenciát mutatnak a törvényi szabályozókkal. A célok meghatározásánál figyelembe veszik az intézmény sajátos neveléséből adódó feladatokat. Mindenki számára értelmezhető és elfogadható közös értékrendszert dolgoztak ki. Az intézmény a tanulók számára sérülés specifikus többletszolgáltatásokat biztosít. A fejlesztést segítő módszerek kiválasztása és alkalmazása rugalmasan, a pedagógiai prioritásokkal, a tantervi szabályzókkal összhangban történik.

Fejleszthető területek

 • Az intézmény nevelési-oktatási céljainak meghatározásán túl, a kijelölt feladatok megvalósulásának nyomon követése, az eredmények nagyobb százalékban történő kimutatása, deklarálása továbbra is indokolt. Az intézményre vonatkozó jogszabályi változások rendszeres nyomon követése, hatásainak hatékonyabb megismertetése a pedagógusokkal.