AKADÁLYMENTES VÁLTOZAT TARTALOM • Elérhetőségeink • Bemutatkozunk • Közzétételi lista • Pályázataink • Alapítványunk
• A tanév képei • Fotóalbumok • Ballagási tablók
Utazótanári intézményegység
2021.10.05. Olv: 115

Tantestület

Téma: Iskolai élet/MUNKATERVEK

A felsős módszertani munkaközösség munkaterve

<<< Előző cikkhez Következő cikkhez >>>
 

A módszertani munkaközösség tagjai/ tanított tantárgyai:

 

Osztályfőnöki:

Zsdánszki Csilla /6. osztály/

Lugosi Andrea/ log. 7. osztály/

Marton Ibolya /7. osztály/

Pongó János /8. osztály/

Dudásné Móger Éva /5. osztály/

 

Magyar:

Pon gó János /5. és 8. osztály/

Zsdánszki Csilla /6. osztály. log.7, log.8./

Marton Ibolya /7. osztály/

 

Történelem:

Zsdánszki Csilla /6. osztály/

Marton Ibolya /5. és 7. és 8. osztály/

 

Matematika:

Dudásné Móger Éva /5. osztály, 8. osztály, log.7. és log.8. /

 

Fizika:

Dudásné Móger Éva /log.7./

Erdélyi László /7. és 8. osztály és log.8./

 

Kémia:

Dudásné Móger Éva /log.7, log.8 és 7. és 8. osztály/

 

Természettudomány/ Földrajz:

            Marton Ibolya / 5. és 8. osztály/

 

Biológia:

Lugosi Andrea / log.7 és log.8. /
            Marton Ibolya /7. osztály/

 

Technika és életvitel/ Technika és tervezés:

Erdélyi László/ 3. 4. 5. 6. 7. oszt, ill. log.2. log.3. log.4. log7. log.8./

 

Informatika – Digitális kultúra:

Pongó János /5. 6. 7. 8. osztály   log.7. és log.8, /

 

Testnevelés:

Lugosi Andrea /4. 5. 6. 7. és 8. osztály, ill. log.7. és log.8. /

 

Egyéni anyanyelv:

Marton Ibolya /7. osztály/

 

Rajz és vizuális kultúra:

Erdélyi László /7. osztály/

 

Rehabilitáció:

Erdélyi László /5. osztály/

 

Alapozó terápia:

Lugosi Andrea /log. óvodai csoport /

 

 

Munkaközösségünk az idei tanévben 6 főből áll.

 

Tantárgyaink tanítása során kiemelten figyelünk az iskolai munkaterv fő feladataira.

Ezek az idei tanévben is a következők:

  • Az anyanyelvi kompetencia fejlesztése
  • Az önálló tanulás támogatása (tantermen belüli és tantermen kívüli nevelés-oktatás során) képességek: stressztűrés, kitartás, feladattudat, felelősség, időbeosztás, önellenőrzés, tanulásmódszertan
  • Felelősségvállalás magunkért és egymásért (közvetlen környezetünk védelme, járványveszély, digitális tér)

 

A tanulók hallására alapozott beszédfejlesztő eljárások alkalmazását szaktárgyaink tanóráin továbbra is követjük. A hangos beszéd alkalmazására, megkövetelésére, szakkifejezések használatára törekszünk. Figyelmet fordítunk a tanulók önálló munkájának tervezésére, szervezésére, az egyéni bánásmód szerinti foglalkoztatásukra. Igyekszünk alkalmazni a hatékonyabb munkaformákat (pármunka, csoportmunka, együttműködés, kooperatív technikák). Fontosnak tartjuk a helyes, felelősségteljes magatartásformák elfogadását (különös tekintettel a járványveszélyre), alkalmazkodó, egymást segítő, tisztelettudó viselkedésformák kialakítását

 

Egymás munkáját segítjük, rendszeresen megbeszéléseket tartunk. Tapasztalatcseréket, igény szerint kölcsönös óralátogatásokat tervezünk. Bekapcsolódunk az intézményi önértékelésbe. Szakmai tanfolyamokon, előadásokon, szaktárgyainkban továbbképzéseken veszünk részt.

Szeptemberben elkészítjük a tanmeneteket, különösen ügyelve az előző két tanév tantermen kívüli oktatása során nehézséget jelentő témakörök ismétlésére, gyakorlására, a lemaradt tanulók felzárkóztatására, az elmaradt tananyagok pótlására. Figyelemmel kísérjük az új módszertani kiadványokat, könyveket. /NAT2020 ill. Újgenerációs tankönyvek használata, más OFI-s tankönyvek kipróbálása, a szaktantárgyainkban használható kiadványok, digitális tananyagok gyűjtése., az előző tanévek tantermen kívüli oktatása során tapasztaltak, „bevált gyakorlatok” átadása/

 

Osztályfőnökként más munkaközösség munkájába is bekapcsolódunk, személyes példával, játékos csoportfoglalkozásokkal, vetélkedőkkel, - amennyiben a járványügyi helyzet megengedi - osztályok közötti közös programokkal igyekszünk a felelősségteljes, harmonikus társas kapcsolatokhoz szükséges képességeket kialakítani, fejleszteni. A Diákönkormányzat által tervezett programok megvalósulását főszervezőként, felelősként segítjük.

 

Ebben a tanévben is kiemelt feladatunknak tekintjük az eredményes ismeretszerzés, biztos tudás érdekében a tanulási folyamat hatékonyságát segíteni, a digitális tér biztonságos használatára törekedni, s ezt tanítványainknak is megmutatni, tantárgyaink sajátosságaival a munkára nevelés és a környezettudatos magatartás kialakításának feladatait kihasználni.

 

Továbbra is támogatjuk az IKT eszközök használatát tanítási munkánkban.

Pongó János évek óta karbantartja a számítógépeket, szerkeszti az iskola Web-lapját, ill. az iskolai ünnepségek számítógépes bemutatóit, képes, zenés összeállításait.

Segítséget nyújtunk a digitális tananyagok, az iskolai digitális és aktív tábla, az érintőpanel megismeréséhez, mi is gyakorlati tapasztalatokkal szeretnénk bővíteni ismereteinket, és igény esetén a megszerzett tudásunkat az érdeklődőkkel megosztani.

Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink is biztosan és helyesen használják a számítógépet, ezért az esti órákban heti két alkalommal az érdeklődők idén is informatika szakkörön vehetnek részt.

Felelős:

Pongó János

 

Szaktárgyainkban a tanulmányi versenyekre való felkészülést segítjük, házi versenyeket szervezünk, szakkört tartunk.

Ha a járványhelyzet megengedi májusban Kaposváron rendezik a hallássérült tanulók Országos Borbély Sándor Tanulmányi Versenyét. Matematikából a 6. osztályosoknak, anyanyelvi ismeretekből és komplex társadalomismeretből a 7-8. osztályos tanulóknak írtak ki versenyt. Az előző tanévekhez hasonlóan idén is szeretnénk versenyzőket indítani. A versenyekre egész évben folyamatosan készülünk.

Felelősök:

Dudásné Móger Éva

Zsdánszki Csilla

Pongó János

Marton Ibolya

 

Mivel a járványhelyzet miatt az országos tanulmányi versenyek megrendezése, az ezen való részvétel bizonytalan, szeretnénk idén is iskolai házi versenyeket rendezni részben a 120. jubileumi tanév tiszteletére is.

Első félévi tervünk a lassan már hagyományos „rovásírás verseny” szervezése.

Felelős:

Pongó János

 

A szövegértés és logikai gondolkodás fejlesztésére a matematika órákon eddig is nagy hangsúlyt fektettünk. A táblás játékoknak a matematikával való szoros kapcsolata nyilvánvaló, hiszen ez a sajátos ismeretszerzési módszer logikus gondolkodásra, következtetésre nevel. Az előző tanévekhez hasonlóan idén is tervezzük egy játékos délutáni foglalkozás tartását a második félévben a téli hónapok során a nevelőtanárokkal együttműködve, ahol egy-egy logikai játékot (amőba, dáma, malom, tantrix, tangram, sudoku, torpedo stb) ismerhetnek meg az iskola felső tagozatos tanulói.

Felelősök:

Erdélyi László

Dudásné Móger Éva

 

Októberben már hagyományos a Mlinkó-héten az iskolatörténeti vetélkedő. Az előző évek versenyein felbuzdulva idén is szeretnénk a felelősségteljes magatartás, tolerancia, empátia, egymás segítése, elfogadása jegyében, egy játékos vetélkedőt szervezni a felsős tanulóknak elsősorban a 120. jubileumi tanév tiszteletére, a járványhelyzet miatt valószínű, hogy több helyszínen. Tervünk, az előző tanévekhez hasonlóan, hogy az idei vetélkedő feladatainak megoldásához is aktívan kelljen használni az iskola Web-lapját a tanulóknak.

Felelősök:

a munkaközösség minden tagja

 

Munkaközösségünk különösen fontosnak tartja - az iskolai fő feladatokhoz kapcsolódva - ebben a tanévben is a szelektív hulladékgyűjtés fontosságának hangsúlyozását és a tevékeny részvételt a tanulókkal ebben a munkában.

Amennyiben a járványügyi helyzet megengedi idén is igyekszünk részt venni a környezetvédelemmel kapcsolatos városi rendezvényeken. (pl. Kutatók éjszakája, Föld napja,  stb.)

Idén az 5. osztályosokkal vállaljuk, hogy az elhasznált és csoportonként összegyűjtött elemeket rendszeresen mérjük, a „verseny” eredményét közzétesszük a faliújságon.

Felelős:

Dudásné Móger Éva

 

Szeptember végén az Európai Sporthéthez, ill. a Magyar Diáksport Napjához kapcsolódva szeretnénk a „hagyományos” szabadtéri futást, ill. egy játékos „sportnapot” szervezni.

Idén is elvégezzük az 5-8. osztályos tanulók fittség mérését, ill. az adatok feltöltését.

Felelős:

Lugosi Andrea

 

Az előző évekhez hasonlóan idén is fontosnak tartjuk, hogy tanulóink pontosan ismerjék a közlekedés szabályait, a szabályos kerékpározást. Ezt a technika órákon, ill. szakkör keretében valósítanánk meg. Terveink között szerepel félévenként egy-egy alkalommal kerékpáros játékos ügyességi verseny szervezése a nevelőtanári munkaközösséggel együttműködve.

Felelős:

Erdélyi László

 

Ebben a tanévben két nyolcadik osztályunk végez. Vannak már ugyan tapasztalataink, de a továbbtanulással, pályaválasztással kapcsolatos teendőkre továbbra is nagy hangsúlyt kell fektetünk. Feladatunk olyan szakmák, középiskolák felkutatása elsősorban Heves és Borsod megyében, ahol hallássérült, ill. beszédfogyatékos diákjaink folytathatják tanulmányaikat.

Októberben Pályaorientációs Napot szervezünk. A 7. és 8. osztályosokkal szeretnénk megismertetni, kipróbálni az Oktatási Hivatal által fejlesztett a pályaválasztást segítő webes alkalmazást (Pályaorientációs Mérő- és Támogatóeszköz – POM) Amennyiben a járványügyi helyzet engedi nyílt napokon, tanácsadásokon, üzemlátogatásokon veszünk részt, ill. különböző szakmákkal ismertetjük meg tanulóinkat. Igyekszünk még jobban megismerni, s tanulóinkkal és a szülőkkel is megismertetni a szakképzést érintő változásokat (Szakképzés 4.0), a duális képzést, az új ágazati alapszakmákat. A sikeres központi felvételi érdekében magyarból és matematikából felkészítő foglalkozásokat tartunk az érdeklődő tanulóknak.

Felelősök:

Dudásné Móger Éva

Pongó János

Zsdánszki Csilla

 

 

Összeállította:
Dudásné Móger Éva
munkaközösség-vezető

 

 

 

Eger, 2021. szeptember 22.

 <<< Előző cikkhezKövetkező cikkhez >>>


Az aktuális MUNKATERVEK  című téma valamennyi cikke
Diákönkormányzat :  A diákönkormányzat programtervezete az aktuális tanévre...
Utazótanári intézményegység :  Az utazótanári intézményegység munkaterve...
Tantestület :  Az óvodai szakmai módszertani munkaközösség munkaterve...
Tantestület :  Az alsós anyanyelvi szakmai módszertani munkaközösség munkaterve...
Tantestület :  A szurdologopédiai és logopédiai szakmai módszertani munkaközösség munkaterve...
Tantestület :  A felsős módszertani munkaközösség munkaterve...     ☚ Ezt olvasom!  
Tantestület :  Kollégiumi nevelőtanári módszertani munkaközösségének munkaterve...
Muraközy Andrea :  Intézményi protokoll a COVID-19 járvány kezelésére...
Tantestület :  3. melléklet: Kollégiumi órarend...
Tantestület :  2. melléklet: Iskolai órarend (második félév)...
Tantestület :  1. melléklet: Órafelosztás...
Tantestület :  Munkaterv a 2021/2022-es tanévre...

 
 KEZDŐLAPRA
 LETÖLTÉSEK
 TÁRSOLDALAK
 STATISZTIKA...ami mindíg jól jöhet...


Online rádiók

A linkre kattintva, számos internetes rádió élő, online adása található. Csak kattintson kedvenc adója nevére és máris hallgathatja annak műsorát.Díjzacskót szeretnék módosítani....

Pályázatok, alapítvány
HATÁRTALANUL
Tovább a pályázat főoldalára
HAT-14-01-0623

ALAPÍTVÁNYUNK
Tovább az alapítvány oldalára


 • Az alapítványról
 • ADÓ 1%
 • Beszámoló (2017)
TÁMOP pályázat
Tovább a pályázat főoldalára
Tovább a pályázat főoldalára

EFOP pályázat


 1. A PÁLYÁZAT RÖVID BEMUTATÁSA
 2. PROJEKTNYITÓ RENDEZVÉNY...
 3. NEVELŐTESTÜLETI SZAKMAI NAPOK
 Stresszkezelés, kiégés megelőzése a...
 A digitális eszközök hatásai az...
 3. Nevelőtestületi szakmai nap
 4. Nevelőtestületi szakmai nap
 4. TOVÁBBKÉPZÉSEK
 A tanulásmódszertan tanítása...
 A mese-, szövegértés, mese-szöveg...
 Autizmussal élő gyermekek célzott...
 Óvodapedagógusok szakmai megújító...
 Autizmussal élő gyermekek szociális...
 A felsőtagozatos tanulók szövegértési...
 Az alsótagozatos tanulók szövegértési...
 Gordon módszerrel a pedagógus siker...
 Digitális kompetencia fejlesztése...
 Alapozó Terápia: Módszer a gyermeki...
 A háromlabdás kaszkáddobás a tanulási...
 5. CSALÁDI NAPOK
 Családi nap: 2019. máj. 31– jún. 2.
 Családi nap: 2021. szeptember 13 - 15.
 Családi nap: 2021. október 1 – 3.
 6. ÉRZÉKENYÍTŐ FOGLALKOZÁSOK
 Workshop befogadó intézmények...
 Workshop befogadó inté... - Mezőcsát
 Workshop az Egri Kemény Ferenc Sp...
 Workshop befog... - Bükkszentkereszt
 Workshop befog... - Füzesabony
 Workshop befog... - Szerencs
 7. SZAKMAI RENDEZVÉNYEK
 Országos utazótanári konferencia- 2019.
 Országos utazótanári konferencia- 2020.
 8. ESZKÖZKÖLCSÖNZŐ

Statisztika
Te vagy itt a(z)
2680407
látogató!
Ma  349,
ebben a hónapban
2761 látogató volt.

Jelenleg
1 látogató olvas minket.


TÁRHELY-
SZOLGÁLTATÓNK
Unsoft.hu
Kapcsolat

Webmester