AKADÁLYMENTES VÁLTOZAT TARTALOM • Elérhetőségeink • Bemutatkozunk • Közzétételi lista • Pályázataink • Alapítványunk
• A tanév képei • Fotóalbumok • Ballagási tablók
Utazótanári intézményegység
2019.09.28. Olv: 90

Tantestület

Téma: Iskolai élet/MUNKATERVEK

A szurdologopédiai és logopédiai szakmai módszertani munkaközösség munkaterve

<<< Előző cikkhez Következő cikkhez >>>
 

2021/2022. tanév

 

Munkaközösségünk tagjai:      Dézsma Györgyné

                                                    Muraközy Andrea

                                                    Musuly Noémi

                                                    Tari Edina

Munkaközösség vezető:              Jávorszkiné Farkas Judit


Munkaközösség 5 tagja közül 1 fő osztályfőnöki feladatot is ellát, illetve az utazótanári hálózat keretében, integrált iskolai oktatásban részesülő beszéd- és nyelvi zavarral küzdő, illetve hallássérült gyerekek logopédiai /szurdologopédiai ellátásában is részt vesz.

Munkaközösségünk feladata, a helyi tantervben megfogalmazott feladatok megvalósítása az intézményi fő feladatokkal összhangban.

Elsődleges célunk a köznapi témájú verbális kommunikáció, a beszédértés és a gondolatok önálló, minél érthetőbb megfogalmazásának folyamatos, tudatos fejlesztése; a kialakított hangok automatizálása, és a tanulók életkorának és képességeinek megfelelő, szókincs és nyelvi szint elérése.

 

Legfontosabb feladataink

 1. Az auditív figyelem, hallás utáni differenciálás, a beszédmegértés (beszédhallás, szájról olvasás) és a beszédérthetőség fejlesztése.
 2. A természetes, érthető, egyénre szabott kommunikáció kialakítása és megtartása a különböző hallási és beszédállapotokhoz igazodva, az élményszerű beszédhelyzetek biztosításával.
 3. A beszédmegértést szolgáló képességek fejlesztése (az egyéni képességek figyelembevételével).
 4. Az olvasási készség, szövegértés, szókincs, szóbeli közlés minél magasabb szintre emelése.
 5. A súlyos fokban hallássérült, diszfáziás és a súlyosabb beszédfogyatékos tanulók képességeihez illeszkedő kommunikációs csatorna alkalmazása, intenzív és folyamatos fejlesztése.

 

 1. Az intézményi fő feladatokat figyelembe véve:
 2. 1.      Az anyanyelvi kompetencia fejlesztése

A szurdologopédia és logopédia szervezési formájához, ill. tartalmához a nyelvi kompetenciák fejlesztése illeszkedik a leginkább.

A logopédiai mikrocsoportos foglalkozásokon az érthető, tiszta, világos szerkezetű, és grammatikailag hibátlan mondatokban történő beszéd mellett, a tanulótársak egymás közötti kommunikációját követve, és az esetleges udvariatlan vagy bántó megnyilvánulásokat - elfogadó, segítő, pozitív válaszokra cseréljük. A két féle párbeszéd egymást követő dramatizálásával tapasztaltatjuk meg, milyen érzelmeket vált ki belőlük a negatív, és milyet a pozitív példa.

Feladatunk a szóbeli kapcsolattartás fő típusainak gyakorlása, az egyes irodalmi szövegek ismerete, kommunikációs helyzetek felismerése, az esztétikai minőség tisztelete, a nyelv másokra gyakorolt hatásának, a társadalmilag felelős nyelvhasználatnak a jelentősége.

 

 

 1. Az önálló tanulás támogatása (tantermen belüli és a tantermen kívüli nevelés-oktatás során), képességek: stressztűrés, kitartás, feladattudat, felelősség, időbeosztás, önellenőrzés, tanulásmódszertan

Egyénre szabott szóbeli és írásbeli házi feladatokkal, valamint a felső tagozaton kiselőadásokkal, kutató-, és gyűjtőmunkákkal támogatjuk a fenti készségek fejlesztését.

 

 1. 3.      Felelősségvállalás magunkért és egymásért (közvetlen környezetünk védelme, járványveszély, digitális tér)

Feladataink:

Közvetlen környezetünk védelme:

A gyerekekben kialakuljon, és folyamatosan fejlődjön a környezetük iránt gondoskodó, érdeklődő, értékóvó magatartás, fokozódjon a felelősségérzetük, otthonuk, iskolájuk, önmaguk és tágabb környezetük iránt. A rendezett, gondozott, egészséges környezet esztétikumra nevel, ízlésüket formálja.

A fenntarthatóságra nevelés, a fenntartható fogyasztás érdekében szükséges magatartásminták, értékek és életviteli szokások megtanítása.

„A környezetről, a környezetben, és a környezetért” – hármas egységben gondolkodás elsajátítása.

A fenti feladatokat életszerű helyzetek teremtésével, beszélgetésekkel, kisebb házi feladatokkal, és az azokról történő beszámolóval kívánjuk megvalósítani.

A kapott feladatoknál (kötelező vagy vállalt) az ellenőrzéskor értékeljék a gyerekek saját teljesítményüket annak tükrében, hogy mennyire tett meg mindent a végrehajtáskor, és miben mutat fejlődést.

Beszélgetés a felelősségről életkor és nyelvi szint alapján (alsó tagozaton: Franklin és a felelősség c. könyv történeteit feldolgozva)

Az iskolai ünnepségeken, rendezvényeken, versenyeken történő szerepvállalás aktivizálása, a felkészítés segítése, a közös cél elérése, megélése érdekében, az egyéni felelősségvállalás erősítése, támogatása.

A beszéd- és nyelvfejlődéshez- mint belső igényhez – szükséges hallásjavító eszközök felelősségteljes használatának, működtetésének, megóvásának, értékének tudatosítása. A szabad légutak tisztántartása, a helyes orrfújás, zsebkendőhasználat, higiéniás szokások elsajátítása, szokássá alakítása, saját és más egészségének megóvása.

A felelősségteljes magatartás kialakításához saját munkánkkal, viselkedésünkkel nyújtott példaadás.

Szakirodalom:

http:// www.barsonyj-miskolc.sulinet.hu/Helyitanterv/felso/ofo.pdf

http://katedra.sk/2016/08/07/kovecsesne-gosi-viktoria-kornyezeti-neve les-jatekos-modszerekkel/?fbclid=IwAR3DVnUU9zwrse-dkQtDdFeGiL64BlDkfnu6Di5ATMGqC XKHBr9mpBsu06M

Járványveszély:

A járványveszély ideje alatt, a mindenkori protokollnak megfelelően - a tanulók életkorához és beszédállapotához igazodva – hívjuk fel a figyelmüket a higiénés szabályok betartására, és tudatosítjuk ezek fontosságát.
Ebben az intézméyi fő feladatban szorosan együttműködünk a felsős munkaközösséggel.

Digitális tér:

Az egyéni, illetve kiscsoportos foglalkozásokon törekszünk a digitális kompetencia kialakítására, fejlesztésére.

A tanulók kezdetben tanári segítséggel, majd egyre önállóbban használják az internetes böngészőt az óra beszédanyagához kapcsolódó események, ismeretek, új kifejezések megismeréséhez.
Az internetes keresés alkalmával az információ felismerését, kiválasztását, visszakeresését követően, fontosnak tartjuk a talált információk értékelését, a nem kívánatos tartalmak felismerését, és azok visszautasítását.

Lehetőséget biztosítunk az elektronikus kommunikáció és a hálózati együttműködés kulturált formájának a gyakorlására, a tanulás és a szabadidő terén egyaránt.

 

Kiemelt feladataink

 

 1. Nagy hangsúlyt fektetünk a beszéd érthetőségének javítására a prozódiai elemek (dallam, sebesség, ritmus, hangsúlyozás, hangerő, hangszín) segítségével.
 2. Személyes példaadással és az intézkedések éretlmezésével, tudatosításával, segítjük a mindenkori járványügyi szabályok betartását.

 

 1. A hallókészülékek viselésének, állapotának figyelemmel kísérése, folyamatos ellenőrzése, szükség esetén konzultálás az iskola audiológiai asszisztensével.
 2. Fokozottan fejlesztjük tanulóink írásbeli kifejező készségét (pontos fogalmazásra törekvés e-mail-ben, közösségi oldalakon is).

 

 1. Folyamatos kapcsolatot tartunk, a munkaközösség tagjain kívül, az osztályfőnökökkel, anyanyelvet tanító kollégákkal, szaktanárokkal, nevelőtanárokkal.

 

 1. Ebben a tanévben is igyekszünk beépíteni foglalkozásainkba a digitális oktatóprogramokat (Okosdoboz, LearningApps.org, Beszélő fej, P.O.P.) tanulóinkban próbáljuk kialakítani az önálló ismeretszerzés igényét, ösztönözzük őket az IKT eszközök hatékony használatára.

 

 1. Lehetőségünk szerint részt veszünk továbbképzéseken (MLSZSZ konferencia, Démoszthenész Egyesület konferenciái, Logopédia Európai napja előadásai), valamint önképzéssel is gyarapítjuk ismereteinket (szakkönyvek, internet). A munkánk során jól hasznosítható elméleti és gyakorlati ismereteket, módszereket a megbeszéléseinken megosztjuk egymással.

 

 1. Ötleteket, tapasztalatokat cserélünk, - lehetőség szerint hospitálunk a munkaközösségen belül.

 

 1. A tanév folyamán továbbra is rendszeresen bekapcsolódunk az alsós, illetve a felsős munkaközösség által szervezett intézményi szintű programokba (Mikulás ünnepség, Pályaorientációs nap), valamint segítjük az intézményi szintű programokon és megemlékezéseken szereplő tanulók felkészítését (karácsonyi műsor, március 15-i megemlékezés, anyák napi műsorok, ballagás, tanévzáró) – amennyiben ezekre lehetőség lesz.

 

Ütemezett feladataink:

 1. 1.      Szeptember

Tanév eleji felmérések, az eredmények rögzítése minden osztályfokon

Ajánlott év eleji felmérések, vizsgálatok:

-          Beszédszervi állapot és működés vizsgálata – logopédiai csoportok

-          Az artikuláció vizsgálata - egységes, minden tanulónál

-          Olvasás - szövegértés vizsgálata – 2. évfolyamtól (Logopédiai vizsgálatok c. gyűjteményből)

-          Diszlexia előrejelző gyorsteszt I-II. – beszédfejlesztő óvoda

 

 1. 2.      Október

Az év eleji felmérések eredményei alapján az egyéni fejlesztési tervek, és a tematikus tervek elkészítése (Hi.: október 15.)

Bekapcsolódás a Pályaorientációs célú tanítás nélküli munkanap előkészítésébe és lebonyolításába (október 14.)

-          tanulóinknak csoportonkénti, iskolán belüli program szervezése

 

 1. 3.      November

Megbeszélés Aradiné Fehér Hajnalka iskolai audiológus asszisztensünkkel, aki minden tanévben tájékoztatja munkaközösségünket a legújabb, hallókészülékekkel kapcsolatos tudnivalókról, az új rendelkezésekről, és segítséget nyújt az aktuális problémák megoldásában.

Idei témánk:

 • A Közgyógyigazolványok érvényessége a Covid által okozott helyzet kapcsán
 • Implantációs kiegészítő eszközök bemutatása, kezelése, tapasztalatok saját tanulóink esetében
 1. 4.      December

Szakmai anyagok, eszközök, játékok rendszerezése, tapasztalataink kicserélése

 

 1. 5.      Január

A tanulók felkészítése, ill. felkészítésének segítése házi és országos tanulmányi versenyekre (Hanyvári Pál Kommunikációs Emlékverseny) – amennyiben ezt az aktuális helyzet megengedi.

 1. 6.      Február

Fogadóórák tartása a logopédiai osztályokban

 

 1. 7.      Március

Tudásmegosztás

A továbbképzésen, konferencián járt kollégák megosztják tapasztalataikat, és az új ismereteket a munkaközösség tagjaival.

 

 1. 8.      Április

Költészet napi megemlékezés szervezése és lebonyolítása iskolánk felső tagozatos tanulói számára

(április 12. kedd)

 

 1. 9.      Május-június
 • Nyílt nap – szülői értekezlet a leendő logopédiai 1. osztályos tanulók és szüleik számára (május közepe)
 • Tanév végi felmérések készítése, az eredmények rögzítése minden osztályfokon

Ajánlott felmérések, vizsgálatok:

-          Szóbeli kifejezőkészség vizsgálata (pl. mondatok alkotása képről) – egységes, minden tanulónál

-          Aktív és passzív szókincs (Peabody, Gardner/LAPP) vizsgálata - egységes, minden tanulónál

-          Beszédészlelés-beszédmegértés vizsgálata (GOH-GMP) – a logopédiai óvodában és osztályokban, igény szerint

-          Nyelvi készségek vizsgálata (PPL) – a logopédiai óvodában és a logopédiai osztályokban, igény szerint

-          Nyelvtani megértés vizsgálata (TROG-H teszt) – igény szerint

-          Olvasás, szövegértés vizsgálata (WORD teszt) – igény szerint

 

 1. 10.  Kapcsolattartás, együttműködés a szülőkkel

-          a hallássérült osztályokban: szülői értekezletek alkalmával

-          a logopédiai csoportokban: szülői értekezletek és a logopédiai fogadóórák alkalmával

 

 

 

 

 

 

 

Eger, 2021. szeptember 17.                                                 

                                                                                        Jávorszkiné Farkas Judit

                                                                                         munkaközösség vezető<<< Előző cikkhezKövetkező cikkhez >>>


Az aktuális MUNKATERVEK  című téma valamennyi cikke
Diákönkormányzat :  A diákönkormányzat programtervezete az aktuális tanévre...
Utazótanári intézményegység :  Az utazótanári intézményegység munkaterve...
Tantestület :  Az óvodai szakmai módszertani munkaközösség munkaterve...
Tantestület :  Az alsós anyanyelvi szakmai módszertani munkaközösség munkaterve...
Tantestület :  A szurdologopédiai és logopédiai szakmai módszertani munkaközösség munkaterve...     ☚ Ezt olvasom!  
Tantestület :  A felsős módszertani munkaközösség munkaterve...
Tantestület :  Kollégiumi nevelőtanári módszertani munkaközösségének munkaterve...
Muraközy Andrea :  Intézményi protokoll a COVID-19 járvány kezelésére...
Tantestület :  3. melléklet: Kollégiumi órarend...
Tantestület :  2. melléklet: Iskolai órarend (második félév)...
Tantestület :  1. melléklet: Órafelosztás...
Tantestület :  Munkaterv a 2021/2022-es tanévre...

 
 KEZDŐLAPRA
 LETÖLTÉSEK
 TÁRSOLDALAK
 STATISZTIKA...ami mindíg jól jöhet...


Online rádiók

A linkre kattintva, számos internetes rádió élő, online adása található. Csak kattintson kedvenc adója nevére és máris hallgathatja annak műsorát.Tűzz célt magad elé!

Pályázatok, alapítvány
HATÁRTALANUL
Tovább a pályázat főoldalára
HAT-14-01-0623

ALAPÍTVÁNYUNK
Tovább az alapítvány oldalára


 • Az alapítványról
 • ADÓ 1%
 • Beszámoló (2017)
TÁMOP pályázat
Tovább a pályázat főoldalára
Tovább a pályázat főoldalára

EFOP pályázat


 1. A PÁLYÁZAT RÖVID BEMUTATÁSA
 2. PROJEKTNYITÓ RENDEZVÉNY...
 3. NEVELŐTESTÜLETI SZAKMAI NAPOK
 Stresszkezelés, kiégés megelőzése a...
 A digitális eszközök hatásai az...
 3. Nevelőtestületi szakmai nap
 4. Nevelőtestületi szakmai nap
 4. TOVÁBBKÉPZÉSEK
 A tanulásmódszertan tanítása...
 A mese-, szövegértés, mese-szöveg...
 Autizmussal élő gyermekek célzott...
 Óvodapedagógusok szakmai megújító...
 Autizmussal élő gyermekek szociális...
 A felsőtagozatos tanulók szövegértési...
 Az alsótagozatos tanulók szövegértési...
 Gordon módszerrel a pedagógus siker...
 Digitális kompetencia fejlesztése...
 Alapozó Terápia: Módszer a gyermeki...
 A háromlabdás kaszkáddobás a tanulási...
 5. CSALÁDI NAPOK
 Családi nap: 2019. máj. 31– jún. 2.
 Családi nap: 2021. szeptember 13 - 15.
 Családi nap: 2021. október 1 – 3.
 6. ÉRZÉKENYÍTŐ FOGLALKOZÁSOK
 Workshop befogadó intézmények...
 Workshop befogadó inté... - Mezőcsát
 Workshop az Egri Kemény Ferenc Sp...
 Workshop befog... - Bükkszentkereszt
 Workshop befog... - Füzesabony
 Workshop befog... - Szerencs
 7. SZAKMAI RENDEZVÉNYEK
 Országos utazótanári konferencia- 2019.
 Országos utazótanári konferencia- 2020.
 8. ESZKÖZKÖLCSÖNZŐ

Statisztika
Te vagy itt a(z)
2680366
látogató!
Ma  308,
ebben a hónapban
2720 látogató volt.

Jelenleg
1 látogató olvas minket.


TÁRHELY-
SZOLGÁLTATÓNK
Unsoft.hu
Kapcsolat

Webmester