Egri Mlinkó István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium Egyszerűsített, nyomtatóbarát változat.
Ide kattintva léphet az eredeti oldalra.

Közgyűlés :
A 2016/2017. tanév munkatervének fenntartói véleményezése


2016.09.18.
Ikt. szám: KLIK/091/346-28/2016

Egri Mlinkó István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény,
Óvoda, Általános Iskola és Kollégium

2016/2017. tanévi munkatervének fenntartói véleményezése

Ellenőrizte: Kovács-Paróczai Tekla

Jogszabályi hivatkozás

         a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.)

         a nevelési oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (továbbiakban: R.)

         a 2016/2017. tanév rendjéről szóló 12/2016. (VI.27.) EMMI rendelet (továbbiakban: EMMI r.)

         a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r.)

         32/2012. (X.8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról

Eljárásjogi megfelelés

Munkaterv elkészítéséhez az intézményvezető kikérte (R.

3. § (1))

Munkaterv elkészítéséhez az intézményvezető kikérte (R.

»

Igen

Nem

1.

az iskolaszék/kollégiumi szék (szülői szervezet) véleményét

X

 

2.

az intézményi tanács véleményét (R. 121 .§ (7))

X

 

3.

a tanulókat illetően a diákönkormányzat véleményét.

X

 


 


 

Törvényességi megfelelés

Az iskolai, kollégiumi tanév helyi rendjének meghatározása (R. 3. §)

 

Terület/tartalom

Igen

Nem

Megjegyzés

Az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontja, felhasználása (EMMI r. 5.§)

X

 

 

Kollégiumi foglalkozás nélküli munkanap (az iskolai tanítás nélküli munkanapokkal összhangban tartható)

X

 

megegyezik az iskola tanítás nélküli munkanapjaival

Tanítási szünetek időtartama (EMMI r. 6.§)

X

 

 

 


 

Terület/tartalom

Igen

Nem

Megjegyzés

Nemzeti ünnepek, emléknapok, megemlékezések időpontjai

X

 

 

Az iskolai, kollégiumi élethez kapcsolódó ünnepek időpontjai

X

 

 

Előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja, témája

X

 

 

Előre tervezhető szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai

X

 

 

Iskolai, kollégiumi nyílt nap tervezett időpontja(i)

X

 

 

Vizsgák rendje (EMMI r. 7.§)

 

osztályozó és különbözeti vizsgák tervezése

X

 

 

érettségi vizsgák tervezése (a középszintű és emelt szintű érettségi vizsganapjai)

 

 

nem releváns

alapfokú Művészetoktatási Intézmények vizsgarendje

 

 

nem releváns

A fakultatív hit- és vallásoktatás idejének és helyének meghatározása.

X

 

 

 


 

A nevelő-oktató munkához kapcsolódó tevékenységek

Nevelési értekezletek időpontjai, témái, előadók

X

 

 

Továbbképzések tervezése

X

 

 

A szakmai munkaközösségek munkájának tervezése (Nkt 718(1)).

X

 

 

A pedagógusok szakmai munkájának ellenőrzése, értékelése

X

 

 

A középszintű és az emelt szintű érettségi vizsga bizottságainak munkájában részt vevő pedagógusok várható munkaidő-beosztásának tervezése (Korm. r. 19.8(1) a)-(2))

 

 

nem releváns

A pedagógusok minősítésében és az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben, a szaktanácsadói feladatokban közreműködő pedagógusok várható munkaidő-beosztásának tervezése, ellenőrzési napok meghatározása (Korm. r. 19.§(1) a) - (2))

 

X

 

Intézményi önértékelési terv R. 145,§ (2)-(4); 193.§ (21)

X

 

 

Az általános iskolai beiratkozással kapcsolatos feladatok tervezése, beiskolázási program

X

 

 

A középfokú iskolai, a kollégiumi és a Köznevelési Hídprogramba történő felvételi eljárás lebonyolításának tervezése, beiskolázási program

 

 

nem releváns

Az intézményi esélyegyenlőségi intézkedési tervben megfogalmazott rövid távú célok, intézkedések megvalósulásának tervezése

X

 

 

Kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal való foglalkozások megszervezése (Nkt. 4.§ 13. pont)

X

 

 

Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel való foglalkozások szervezése,

X

 

 


 


 

Terület/tartalom

Igen

Nem

Megjegyzés

egyéni fejlesztések

 

 

 

Középiskolában a közösségi szolgálat teljesítésével, dokumentálásával összefüggő feladatok ellátásának tervezése (R.133.§)

 

 

nem releváns

Pályaválasztással kapcsolatos tevékenységek tervezése

X

 

 

A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok

X

 

 

A diákönkormányzati munka tervezése

X

 

 

Pályázatok (rövid) bemutatása

 

X

 

Az iskola partnerkapcsolatai

X

 

 

 


 

Tanulmányi versenyek tervezése (EMMI r. 9.§)

Versenyre felkészítő szakkörök, foglalkozások tervezése

X

 

 

Egyéb tehetséggondozó tevékenységek tervezése

X

 

 


 


 

Mérés-értékelési feladatok tervezése (EMMIr. 11. 8)

1. évfolyamosok DIFER mérésének tervezése (EMMI r. 11 .§ (6))

 

 

nem releváns

Az országos kompetenciaméréssel kapcsolatos feladatok tervezése (EMMI r. 11 .§ (l)-(3))

 

 

nem releváns

Célnyelvi mérés a két tanítási nyelvű nevelést- oktatást folytató középiskolában 10. évfolyamon (OH szervezésében) (EMMI r. 11.§ (5))

 

 

nem releváns

írásbeli idegen nyelvi mérések az iskolák 6. és 8. évfolyamán angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében (OH szervezésében) (EMMIr. 11.§ (5))

 

 

nem releváns

Az írásbeli idegen nyelvi mérések kiegészítése idegen nyelvi szóbeli tudásfelméréssel (az iskola saját döntése) (EMMI r. 11.§ (5))

 

 

nem releváns

A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata (EMMI r. 11 .§ (7))

X

 

 

Egyéb mérési feladatok bemutatása a belső értékelési rend alapján (pl.: 4. évf. tanulók alapkészségének és képességeinek felmérése, angol nyelvi szintfelmérés)

X

 

 


 


 

Az intézmény sporttevékenységének tervezése

Mindennapos testnevelés megszervezésének bemutatása (R. 141 .§)

X

 

 

Egyéb intézményi sporttevékenységek

X

 

 


 


 

Egyebek

Egyéb, az intézményvezető által fontosnak ítélt

 

információk

  - 


  

TANULMÁNYI ÉS EGYÉB VERSENYEK FENNTARTÓI TÁMOGATÁSA

>       A 2016/2017. tanév rendjéről szóló 12/2016. (VI.27.) EMMI rendelet 3. melléklete tartalmazza azoknak a tanulmányi versenyeknek a jegyzékét, amelyeket az oktatásért felelős miniszter hirdet meg az iskolák részére, továbbá amelyeket pályáztatás nélkül anyagilag és szakmailag támogat. Ezeken a versenyeken való részvétel költségeit a fenntartó finanszírozza.

>       Az intézmény munkatervében szereplő 2016/2017. tanévi diákolimpiái versenyeken való részvételt a fenntartó költségvetési lehetőségeinek függvényében támogatja.

>       Az intézmény munkatervében szereplő minden egyéb verseny költségeit az intézménynek más forrásból kell finanszíroznia.

A fenntartó az intézmény munkatervét az alábbi kiegészítésekkel/módosításokkal
javasolja a nevelőtestületnek elfogadásra:

• A jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészített munkaterv, mely a szempontsorban jelölt hiányosságok pótlásával elfogadásra javasolt.

A MUNKATERV ELFOGADÁSA

Az Nkt. 70.§ (2) bekezdés c) pontja értelmében a nevelőtestület dönt a nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének az elfogadásáról.

Határidő: 2016. szeptember 15.

A javasolt módosításokkal kiegészített munkaterv elfogadásáról szóló nevelőtestületi értekezlet jegyzőkönyvének és jelenléti ívének hitelesített másolatát az Egri Tankerületbe legkésőbb 2016. szeptember 20-ig kérjük megküldeni.

A 2016/2017. tanév elfogadott munkatervét 2016. szeptember 20-ig az intézmény honlapján kérjük nyilvánosságra hozni.

Eger, 2016. szeptember 13.