AKADÁLYMENTES VÁLTOZAT TARTALOM • Elérhetőségeink • Bemutatkozunk • Közzétételi lista • Pályázataink • Alapítványunk • A tanév képei • Fotóalbumok • Ballagási tablók
  
 
Beküldő neve
webmester
Beküldés időpontja :
2018.02.28.
Elolvasva
97
  Nyomtatható változat

Tantestület

Téma: Információs oldalak/Különös közzétételi lista

Szervezeti és Működési Szabályzat 2018.

<<< Előző cikkhez Következő cikkhez >>>
 
    

  
 

Tartalomjegyzék

 

 

Bevezető                                                                                                                                   

I. rész Általános rendelkezések                                                                                                

II. rész A szervezeti felépítés és működés rendje                                                                    

 

1. A közalkalmazotti tanács és a szakszervezet hatáskörei                               

2. Szervezeti felépítés                                                                                       

3. Az intézmény vezetősége                                                                              

4. A vezetők helyettesítése                                                                               

5. Az alkalmazottak munkafolyamatainak leírása                                             

6. A szülői közösség                                                                                          

7. A munka belső ellenőrzésének rendje                                                           

9. A külső kapcsolatok rendszere és formája                                                    

10. A közérdekű adatok                                                                                    

 

III. rész: Működési szabályok                                                                                                  

 

1. A létesítmények használati rendje                                                                 

2. Nyitvatartási rend                                                                                         

3. Tantárgyfelosztás, órarend, foglalkozási rend                                              

4. Az intézmény nevelőtestülete                                                                       

5. Gyermek- és ifjúságvédelem                                                                         

6. Tanórán kívüli foglalkozások                                                                        

7. Tanítási időkeret                                                                                            

8. Ünnepélyek, megemlékezések                                                                      

9. A gyermekek, tanulók felvétele                                                                    

10. A javító és osztályozó vizsgák rendje                                                         

11. A tanulók távolmaradása, mulasztásra vonatkozó szabályok                     

12. A tanulók jutalmazásának elvei és formái                                                   

13. Fegyelmező intézkedések                                                                           

14. Az iskolai agresszió kezelése                                                                       

15. Fegyelmi büntetések                                                                                   

16. A tanulók közösségei, a diákönkormányzat                                                


 

IV. rész: Egyéb rendelkezések                                                                                                 

1. Rendszeres egészségügyi felügyelet ellátás rendje                                       

2. Tankönyvrendeléssel kapcsolatos feladatok                                                 

3. A tanulók díjazása                                                                                         

4. Diákigazolványok kiadásának, megrendelésének rendje                              

5. Munkavédelem, tűzvédelem, balesetvédelem,
rendkívüli események szabályozása                                                              

6. A térítési díjak befizetésének rendje                                                             

7. A mindennapi testedzés formái, az iskolai sportkör                                     

8. Reklámtevékenység szabályai                                                                       

9. Az iskolai könyvtár                                                                                       

 

V. rész: Gazdasági tevékenység                                                                                               

1. A gazdasági szervezet működése és feladatai                                              

2. A gazdasági szervezet főbb tevékenységei                                                   

 

Záradék                                                                                                                                    

 

Mellékletek

A diákönkormányzat véleménye

A szülői szervezet véleménye

A fenntartó véleménye

Az intézményi tanács véleménye

 

 

 


 

Bevezető

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a végrehajtására kiadott 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendeleteiben foglaltak érvényre juttatása, az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki, tanulói jogok érvényesülése, a szülők, gyermekek, tanulók és pedagógusok közötti kapcsolat erősítése, az intézményi működés demokratikus rendjének garantálása érdekében a Mlinkó István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium nevelőtestülete a törvény 25. §-ának (1.) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő szervezeti és működési szabályzatot fogadja el:

 

1.      A szervezeti és működési szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) feladata, hogy megállapítsa az intézmény működésének szabályait a jogszabályban biztosított keretek között, illetőleg azokban a kérdésekben, amelyeket nem rendeznek jogszabályok.

2.      Az SZMSZ-ben foglaltak megismerése, megtartása és megtartatása feladata és kötelessége az intézmény minden vezetőjének, pedagógusának és egyéb alkalmazottjának, a tanulóknak, gyermekeknek. Az SZMSZ-ben foglaltak megismerése és betartása azoknak is kötelessége, akik kapcsolatba kerülnek az intézménnyel, részt vesznek feladatainak megoldásában, megvalósításában, illetve igénybe veszik, használják helyiségeit, létesítményeit.

3.      Az SZMSZ-ben foglalt rendelkezések megtartása mindenkinek közös érdeke, ezért az abban foglaltak megszegése esetén

 

-            az alkalmazottakkal szemben az intézményvezető, vagy illetékes helyettese – munkáltatói jogkörében eljárva – hozhat intézkedést.

-            a tanulóval szemben fegyelmező intézkedésekre, illetve fegyelmi büntetés kiszabására van lehetőség.

-            a szülőt, vagy más, nem az iskolában dolgozó, illetve tanuló személyt az iskola dolgozójának tájékoztatnia kell a szabályzatban foglaltakról, kérve annak betartását. Ha ez nem vezet eredményre, akkor értesíteni kell az intézményvezetőt, távolléte esetén valamelyik helyettesét az intézkedés megtételére.

 

 

 


I.                   rész

Általános rendelkezések

 

 

1.      Az intézmény neve: Egri Mlinkó István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium

2.      Székhelye: 3300 Eger, Klapka György utca 10. Tel.: 36/518-942, 36/518-943.

3.      Az intézmény alapítói jogokkal felruházott és irányító szerve:

Emberi Erőforrások Minisztériuma 1054 Budapest Akadémia u.3.

4.      Az intézmény fenntartója:

Egri Tankerületi Központ 3300 Eger, Bem tábornok utca 3.

5.      Az intézmény alapítása: 1901. március 19. Heves vármegyei törvényhatósági közgyűlés határozata alapján

6.      Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 799656

7.      Jogszabályban meghatározott közfeladata: 852010 Alapfokú oktatás (művészetoktatás kivételével)

8.      Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású, gyógypedagógiai nevelést-oktatást, utazótanári hálózat működtetését végző intézmény.

 

7. Intézmény egységei:

-          Általános Iskola

-          Kollégium

-          Óvoda

-          Utazótanári szolgálat

 

8.      Működési területe: Észak-magyarországi Régió

9.      Az intézmény gazdasági besorolása: Szakmailag önálló

10.  Számlaszáma: Magyar Államkincstár 10035003-00331982

11.  Azonosító szám: Mlinkó 091023

12.  Az intézmény alapfeladatai, alaptevékenysége: Szakmai alapdokumentum szerint

 

13.  A szakfeladat - rend szerint besorolt alaptevékenységek, rendszeresen ellátott kiegészítő, tevékenységek felsorolása: lásd az intézmény szakmai alapdokumentumában

14.  A szervezeti egységek által ellátott feladatok:

 

Általános Iskola:

-          Sajátos nevelési igényű (hallássérült, beszédfogyatékos, halmozottan sérült) tanulók nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatása 8 évfolyamon, tanulmányi idő 10 év.

-          Az intézmény tanulói számára könnyített testnevelés szervezése.

-          Az intézmény tanulói számára audiológiai ellátás biztosítása.

 

Kollégium:

-          Sajátos nevelési igényű (hallássérült, beszédfogyatékos, halmozottan sérült) óvodai nevelésben, nappali oktatásban résztvevő gyermekek kollégiumi ellátása és nevelése.

-          Diáksport szervezése.


 

Óvoda:

-          Sajátos nevelési igényű (hallássérült, beszédfogyatékos, halmozottan sérült) gyermekek óvodai nevelése.

-          Audiológiai ellátás biztosítása.

 

Utazótanári szolgálat:

-          Sajátos nevelési igényű (érzékszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, halmozottan sérült) gyermekek korai fejlesztése – a szakszolgálati intézményekkel kötött megbízási szerződés alapján

-          Sajátos nevelési igényű (érzékszervi fogyatékos) és beszédfogyatékos gyermekek, tanulók többi gyermekkel, tanulóval együtt történő nevelésének-oktatásának segítése

-          Az utazótanári szolgálat által ellátott gyermekek számára audiológiai ellátás biztosítása.

 

Pedagógiai szakmai szolgáltatás: A pedagógiai intézetekkel kötött megbízási szerződés alapján

-          Szaktanácsadás.

-          Pedagógiai tájékoztatás.

-          Igazgatási, pedagógiai szolgáltatás.

-          Tanulói tájékoztató.

 

 

14. Tevékenységek forrásai:

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium által jóváhagyott éves költségvetés, mely tartalmazza a támogatásokat, és a saját bevételeket.

 

15. Feladatmutatók:

·         Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai oktatása, óvodai nevelése (tanulók maximális létszáma 148 fő)

·         Sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi nevelése és szálláshely nyújtása (férőhely max. 100 fő)

·         Engedélyezett álláshelyek száma: 76

 

 

16. Az intézményvezetői megbízás rendje:

A nemzeti köznevelésről szóló 2012. január 1-jén hatályba lépő törvény 68.§-a rendelkezik a vezetői megbízás rendjéről.

 

17. A közalkalmazotti jogviszony összeférhetetlenségi eseteinek megszüntetése:

 

A közalkalmazotti jogviszony összeférhetetlenségi esetei megszüntetése érdekében az alábbi szabályok érvényesülnek:

 

Az intézményvezető köteles bejelenteni az Egri tankerület igazgatójának:

·         intézményen belüli, kinevezésen, vezetői megbízáson kívüli összeférhető, személyes közreműködést igénylő munkavégzését,

·         intézményen kívüli, összeférhető, munkavégzésre irányuló további jogviszonyát,

·         közeli hozzátartozója (lásd: Polgári Törvénykönyv 685.§ b) pontja) és az intézmény közötti összeférhető közalkalmazotti jogviszonynak, illetőleg munkavégzésre irányuló további jogviszonynak létesítését.

A felsőbb vezető, vezető beosztású és egyéb közalkalmazottak esetén a Kjt 41-44. §-a és a 77/1993. (V.12.) kormányrendelet előírásai az irányadóak.

 

II.               rész

A szervezeti felépítés és működés rendje

 

 

 

A munkatörvénykönyve és a közalkalmazotti törvény alapján az intézményben közalkalmazotti tanácsot kell választani, melynek SZMSZ-ét a közalkalmazotti tanács elnöke készíti el, és a testület fogadja el.

A választáson elért eredmények alapján a reprezentatív szakszervezet köt kollektív szerződést az intézménnyel.

 

1.      A közalkalmazotti tanács és a szakszervezet hatáskörei:

 

Megnevezés

Közalkalmazotti Tanács

Szakszervezet

Kollektív szerződés

véleményező

kötő fél

Közalkalmazotti szabályzat

kötő fél

 

Munkavédelmi szabályzat

véleményező

véleményező

Munkaidő beosztás módosítása

véleményező

véleményező

Jogellenes munkáltatói intézkedés

jogkörét érintő jogellenes intézkedés (nem egyedi) vétójog

bíróság előtti megtámadás

Szociális juttatások

véleményező

kollektív szerződést kötő fél

Jóléti pénzeszközök felhasználása

egyetértési jog

kollektív szerződés szerint

Dolgozói képviselet

közösség nevében

tagok nevében

Egyedi ügyek

nem illeti meg

tagjai vonatkozásában illeti meg

 

 

 


 

 

3.                  Az intézmény vezetősége

 

Az intézményvezetés:

-          intézményvezető

-          általános intézményvezető-helyettes

-          kollégiumi intézményegységvezető-helyettes

-          utazótanári intézményegység vezető

 

A szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje:

 

A vezetői munka összehangolása érdekében az igazgató minden hétfőn vezetői értekezletet tart, melyen elemzik az elmúlt időszak eseményeit. Az intézményvezető, a helyettes, az intézményegység vezetők tájékoztatják egymást a saját hatáskörben tett intézkedésekről, a szervezeti egységekben folyó munkáról, a felmerült problémákról. Megbeszélik a következő időszak feladatait.

 

Igazgatótanács:

Tagjai:

-          intézményvezető

-          intézményvezető-helyettes

-          intézményegység vezetők

-          módszertani munkaközösség vezetők

-          szakszervezeti titkár

-          közalkalmazotti tanács elnöke

-          diákönkormányzatot segítő tanár.

 

Az igazgatótanács minden hónap első keddjén tartja értekezleteit az éves munkaterv alapján.

Az értekezletek célja:

-          szélesebb körű információáramlás biztosítása

-          elvégzett feladatok értékelése, megbeszélése

-          időszakos feladatok megbeszélése, ütemezése

-          problémák feltárása, megoldása

-          vezetői döntések előkészítése.

 

Az intézményegységek és vezetők közötti kapcsolattartás rendje

·           vezetőségi megbeszélés

·           igazgatótanácsi megbeszélés

·           alkalmazotti értekezlet

·           intézményvezetői körlevél

·           hirdetőtábla

 

Az intézmény felelős vezetője:

 

A közoktatási intézmény vezetője felelős – A nemzeti köznevelési törvény 69.§ alapján– az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat – határozatlan idejű munkaszerződés megkötése és megszüntetése kivételével –  és dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, vagy kollektív szerződés (közalkalmazotti szabályzat) nem utal más hatáskörbe.

 

Az alkalmazottak foglalkoztatása, élet-és munkakörülményeikre vonatkozó kérdések tekintetében jogkörét jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség betartásával gyakorolja.

 

Az intézmény vezetője felel a pedagógiai munkáért, az intézmény ellenőrzési, mérési, értékelési és minőségirányítási rendszerének működtetéséért, a gyermekvédelmi feladatok ellátásának megszervezéséért.

 

Az intézményt az intézményvezető képviseli. Jogkörét esetenként általános helyettesére, a kollégiumi vezetőre vagy az intézmény más dolgozójára átruházhatja.

 

Az intézményvezető feladatai:

-          a nevelőtestület vezetése

-          a nevelő-oktató munka irányítása, ellenőrzése

-          a nevelőtestület hatáskörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk megszervezése, ellenőrzése

-          a rendelkezésre álló költségvetés alapján az iskola működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása

-          az érdekképviseleti szervekkel, a diákönkormányzattal, a szülői szervezettel való együttműködés

-          a nemzeti és iskolai ünnepségek, ünnepélyek a munkarendhez igazodó, méltó megszervezése

-          A GYIV munka irányítása

-          balesetvédelemmel és vagyonvédelemmel kapcsolatos tevékenység irányítása

-          gyakorolja a tanulói jogviszony létesítésével (egyéb ellátásával) és megszüntetésével kapcsolatos jogosítványokat.

-          összehívja az intézményi tanács tagjait

 

Kizárólagos hatáskörébe tartozik:

-          az óvodai nevelő, fejlesztő tevékenység, az intézményegységek tevékenységének összehangolása, irányítása, ellenőrzése. Ezt a tevékenységét az általános intézményvezető-helyettessel megosztva gyakorolja.

 

Az általános intézményvezető helyettes feladatai

 

-          az intézményvezetőt távollétében teljes jogkörrel és felelősséggel helyettesíti

-          az óvoda, az iskolai nevelő-oktató munka szervezeti és tartalmi előkészítése, szervezése, irányítása, ellenőrzése

-          a tantárgyfelosztás, az óratervek elkészítése

-          irányítja, összefogja a módszertani munkaközösségek munkáját

-          elvégzi az oktatással kapcsolatos iskolai adminisztratív feladatokat

-          átruházott hatáskörben aláírási joga van a tanulókkal kapcsolatos ügyekben

-          az óvodai, utazótanári tevékenység szervezése, irányítása, ellenőrzése az intézményvezetővel megosztva.

 

A kollégiumi intézményegység vezető feladatai

 

-          irányítja és szervezi, ellenőrzi a délutáni pedagógiai, nevelési, gondozói munkát, az egészségügyi ellátást

-          felel a kollégium rendjéért, rendeltetésszerű működéséért

-          munkarendet, szolgálati beosztást készít

-          segíti és irányítja a módszertani munkaközösség munkáját

-          elvégzi a kollégiumi tanulókkal és dolgozókkal kapcsolatos adminisztrációt

-          aláírási joga van a kollégiumi tanulókkal kapcsolatos ügyek intézésénél.


 

Az utazótanári intézményegység vezető feladatai

-          szervezi az integráltan fejlesztett gyermekek és tanulók ellátását

-          kapcsolatot tart a befogadó intézményekkel

-          kapcsolatot tart az illetékes szakértői bizottságokkal

-          szervezi a családi nyílt napokat

-          figyeli az aktuális pályázati lehetőségeket

-          elvégzi az integrált fejlesztéssel, utazással kapcsolatos adminisztrációt

-          szervezi a megfelelő audiológiai ellátást

 

Az intézményi adminisztrációs csoportvezető feladatai

-   irányítja, szervezi és ellenőrzi az iskolai adminisztrációs szervezet munkáját

-   felel az intézmény költségvetésének összeállításáért, a költségvetési keret

 felhasználásáért, végrehajtásáért, a takarékos gazdálkodásért

-   irányítja és ellenőrzi a pénzügyi feladatok ellátását.

 

4.        A vezetők helyettesítése

 

Az intézményvezetőt akadályoztatása esetén az azonnali döntést nem igénylő, kizárólagos hatáskörébe, valamint gazdálkodási jogkörébe tartozó ügyek kivételével az általános intézményvezető helyettes helyettesíti. Tartós távollét esetén (egy hónap) gyakorolja a kizárólagos jogkörként fenntartott jogosítványokat is.

 

Ha az intézményvezető és az általános helyettes egyidejűleg van távol a helyettesítést a kollégiumi intézményvezető-helyettes látja el.

 

Az általános helyettes távolléte esetén feladatait a legtöbb szolgálati idővel rendelkező munkaközösség vezető látja el.

A távollévő kollégiumi intézményvezető-helyettes teendőit az intézményvezető, az általános intézményvezető-helyettes, szükség esetén a kollégiumi munkaközösség vezető látja el.

 

Az utazótanári intézményegység vezető távolléte esetén az intézményvezető látja el a feladatot.

 

 

5.    Az alkalmazottak munkafolyamatainak leírása

 

A munkafolyamatok leírását a munkaköri leírások egyénre szabottan tartalmazzák.

 

 

6.    A szülői közösség

 

Az intézményben a szülők jogaik érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében szülői közösséget hozhatnak létre.

 

A szülői közösség döntési jogköre:

-          működési rendjének, programjának meghatározása.

-          képviseletében eljáró személyek megválasztása.

-          rendelkezésükre álló pénzeszközökből az iskolának nyújtandó anyagi támogatás mértékének és felhasználási módjának meghatározása.

 

A szülői közösség véleményezési jogköre:

-          a pedagógiai program, intézményi minőségirányítási program, az éves munkaterv, a tanév rendje.

-          az intézményi SZMSZ, a házirend.

-          az intézmény és a család kapcsolattartási rendjének kialakítása, a szülők tájékoztatásának formái.

-          a szülőket érintő anyagi ügyek.

-          a tanulók nagyobb csoportját érintő ügyek.

 

A szülői közösséggel való kapcsolattartás rendje:

Az intézményvezetés és a szülői közösség részvételével évente három alkalommal megbeszélést tart.

 

A szülők tájékoztatása:

Szóbeli tájékoztatás:

A szülők csoportos tájékoztatása óvodai, osztály, kollégiumi, iskolai szülői értekezleteken történik.

Az egyéni tájékoztatás módja a fogadóóra, a családlátogatás.

A szülőket az intézmény dokumentumairól (pedagógiai program, házirend, SZMSZ) az intézményvezető tájékoztatja.

 

Írásbeli tájékoztatás:

A szülői közösség részére az intézmény átadja a házirendet.

Az intézmény a gyerekekről, tanulókról írásbeli tájékoztatást ad tájékoztatófüzeten keresztül. Egyéb programokról, általános tudnivalókról a faliújságon keresztül is. Az írásbeli tájékoztatás része az iskolai weblap is.

 

Az intézmény dokumentumait (az adatkezelésre vonatkozó szabályok megsértése nélkül) a szülők bármikor tanulmányozhatják.

 

A szülői közösség felépítése:

Az osztályok és az óvodai csoportok egy-egy képviselőt választanak, ők alkotják a Szülői Munkaközösséget, maguk közül vezetőt választanak.

A szülőkkel vagy a szülői munkaközösség képviselőjével az osztályfőnökök tartják a kapcsolatot, adnak tájékoztatást az intézmény munkájáról, feladatairól, eredményeiről. Ők gyűjtik össze a javaslataikat és továbbítják az intézményvezetés felé.

Az intézményi szülői munkaközösséggel az intézményvezető tartja a kapcsolatot, ad tájékoztatást és összegyűjti a javaslatokat.

 

A szülői értekezletek rendje:

 

Az intézmény a tanév, nevelési év során az éves munkatervben meghatározott időpontokban tart szülői értekezletet. Az összevont szülői értekezletet az intézményvezető hívja össze és ad tájékoztatást az intézmény aktuális feladatairól, eredményeiről.

 

Az osztály, illetve a csoport szülői értekezletek időpontjait is az éves munkatervben kell meghatározni. Ezeket az osztályfőnökök, a csoportvezetők vezetik.

 

A fentieken kívül szükség esetén réteg szülői értekezleteket kell tartani. Ilyenek lehetnek:

 

-          az óvodába kerülő gyermekek szülei részére

-          az előkészítő osztályba lépő gyermekek szüleinek értekezlete

-          a kollégiumba kerülő tanulók szülei részére

-          a pályaválasztási szülői értekezlet

-          kirándulás, táborozás esetén a résztvevő tanulók szülei részére.

 

A fogadóórák rendje:

Az intézményben tartott fogadóórák rendjét az éves munkatervben kell meghatározni. A fogadóórák ideje alatt minden nevelőnek, gondozónak az épületben kell tartózkodnia.

 

7.    A munka belső ellenőrzésének rendje

 

A belső ellenőrzés rendszere átfogja az intézmény egész tevékenységét. Az ellenőrzés kiterjed az óvodai, iskolai, kollégiumi, utazótanári nevelő-oktató munkára, a gyermekek ellátásával, gondozásával, fejlesztésével összefüggő területekre, a gazdálkodási tevékenységre.

Biztosítja, hogy a hibák feltárása időben megtörténjen, fokozza a munka hatékonyságát.

Szervezéséért az intézmény vezetője, helyettesei a felelősök.

A belső ellenőrzés ütemtervét az intézmény vezetőtestületének javaslata alapján az intézményvezető készíti el és az éves munkatervben rögzíti.

Az intézményvezető az intézményben folyó valamennyi tevékenységet ellenőrizheti. Közvetlenül ellenőrzi az intézményvezető-helyettesek, az intézményi adminisztrációs csoport munkáját. Ennek egyik eszköze a beszámoltatás.

Az intézményveztő-helyettesek, ellenőrzési tevékenységüket a vezetői feladatmegosztásnak megfelelően saját területükön végzik. A pedagógiai munka ellenőrzése a szakmai munkaközösségek által kidolgozott területeken és módszerekkel is folyik.

A bejelentett ellenőrzések mellett rendkívüli, vagy alkalomszerű ellenőrzésre is sor kerülhet az iskola vezetőjének rendelkezése alapján. Rendkívüli ellenőrzés megtartását kérhetik a szakmai munkaközösségek és a szülői szervezet is.

Az ellenőrzés tapasztalatait az ellenőrzést végző ismerteti az illetékessel. Az általános tapasztalatokat nevelőtestületi értekezleten ismertetni kell, a feladatok megjelölésével.

 

Az ellenőrzéssel kapcsolatos követelmények:

-          Mutasson rá a pedagógiai tevékenység hatékonyságára.

-          Az ellenőrzés során a helyi tantervi követelményeknek megfelelően kérje számon az eredményeket a pedagógusoktól.

-          Vizsgálja a szabadidős tevékenység hatékonyságát, eredményességét, a gyermekek gondozottságát.

-          Kérje számon a gazdálkodási feladatok pontos ellátását, a belső rendet, a közös tulajdon védelmét.

-          Legyen a fegyelmezett munkavégzés eszköze.

-          Támogassa a helyes kezdeményezéseket, ismerje el a jól végzett munkát, ugyanakkor figyelmeztessen a tévedésekre, hibákra, hiányosságokra, esetleges szabálytalanságokra.

-          Segítse a vezetői utasítások végrehajtását.

Az ellenőrzést végző személyek:

-          az intézményvezető

-          az intézményvezető-helyettes

-          az intézményegység vezetők

-          a módszertani munkaközösségek vezetői

-          az osztályfőnökök, csoportvezető nevelőtanárok megbízás szerint.

A különféle felelősöknek területükön ellenőrzési joguk van, egyben bejelentési kötelezettségük a nevelőtestület, az intézményvezető, az intézményvezető-helyettesek felé.

 

Az ellenőrzés területei:

-          Pedagógiai, vezetési, tanügyigazgatási feladatok ellátásának ellenőrzése.

-          Időszakos, állandó, kiemelt és speciális feladatok végrehajtásának ellenőrzése.

-          A kötelező és választott tanórai, valamint tanórán kívüli foglalkozások, megbeszélések, írásos dokumentumok, tanulói dokumentumok, mérések eredményeinek vizsgálata.

 

 

 

Az ellenőrzések formái:

-          önellenőrzés

-          óralátogatások, foglalkozások ellenőrzése

-          tanórán kívüli foglalkozások ellenőrzése

-          beszámoltatás szóban, írásban

-          eredményvizsgálatok, felmérések

-          helyszíni ellenőrzések

-          írásos dokumentumok vizsgálata

-          gazdasági tevékenység vizsgálata.

 

8.       A külső kapcsolatok rendszere és formája

 

Terület

Közoktatást érintő feladat

külső intézmény

Intézményben a feladat ellátásáért felelős

Fenntartó

Rendszeres pénzügyi és szakmai beszámolók készítése (havi, éves), statisztikai adatok biztosítása

KLIK Egri Tankerülete

Intézményvezető, intézményi adminisztrációs csoport

Kormányhivatal

Pedagógusok minősítése, tankötelezettség, gyermekvédelmi feladatok

Heves Megyei Kormányhivatal

intézményvezető

Gyermek és ifjúságvédelem

Gyermek és ifjúságvédelmi rendszer működtetése. Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (térítési díj, tankönyvtámogatás, utazási költségtérítés) a törvényi szabályozásnak megfelelően.

Gyermekjóléti szolgálatok, Területi és helyi gyermekvédelmi szolgálatok, Családsegítő intézetek.

Intézményvezető, intézményvezető helyettesek, GYIV felelős, osztályfőnök, nevelőtanár

Szociálpolitika

Gyermekek, tanulók egyenlő esélyeinek biztosítása, szociális háló kiterjesztése.

Gyámügy, gyermekjóléti szolgálatok, gyermekvédelmi szolgálatok, családsegítő intézetek.

Intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, GYIV felelős.

Egészségügy

Rendszeres egészségügyi ellátás megszervezésének, működtetésének ellátása a tankötelezettség végéig a 26/1997. (XI.3.) NM számú rendelet alapján.

Dolgozók foglalkozás-egészségügyi ellátása a 89/1995 (VII. 14.) kormányrendeletnek valamint a 33/98. EüM rendeletnek megfelelően

Orvosok, védőnők, fogorvos.

Intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, ápolónők

Közművelődés

A gyermekek szabadidejének hasznos eltöltésének biztosítása, a könyvtárban, közművelődési intézményben.

Könyvtár, művelődési ház, mozi, múzeum, színház, stb.

Intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, könyvtáros, nevelőtanárok.

Munkaerő-gazdálkodás

Pályaorientáció, pályaválasztás a megfelelő középiskola, szakma választás biztosítása.

Középiskolák, társ iskolák, pedagógiai intézetek.

Intézményvezető, intézményvezető-helyettes, 8. osztály osztályfőnöke

Pedagógiai szakmai szolgáltatók

Továbbképzések, módszertani anyagok, mérőlapok

Pedagógiai intézetek

Intézményvezető, intézményvezető-helyettesek

Pedagógiai szakszolgálat

Speciális szolgáltatások igénybevétele, a tanulók felzárkóztatása, fejlesztése érdekében.

Szakszolgálatok, bizottságok

Intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, óvónők, tanárok, utazótanári szolgálati munkatársak.

Felsőoktatás

Továbbképzések, szakmai konzultációk, összefüggő szakmai gyakorlatok szervezése

ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedaógiai Kar

Intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, pedagógusok

 

 

Külső kapcsolatok felsorolása:

 

Heves és Borsod megyei Önkormányzati Hivatalok

Heves és Borsod Megyei Szakszolgálatok, Pedagógiai Intézetek

Hallássérültek Iskoláinak Egyesülete

Társ intézetek (Budapest, Vác, Kaposvár, Szeged, Sopron, Debrecen)

Hallásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság

ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola Kar Hallássérültek Pedagógiája és Látássérültek Pedagógiája Tanszéke

Gyengénlátók Általános Iskolája

Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete

Megyei Területi Gyermekvédelmi Szolgálat

Családsegítő Intézet – Gyermekjóléti szolgálat Eger

Hallássérültek Országos Szövetsége és helyi szervezetei

Audiológiai Állomások – Miskolc, Eger

Az integráltan tanulókat foglalkoztató iskolák, óvodák

Hallókészülékeket forgalmazó cégek

Heves megyében működő gyógypedagógiai intzémények

Többségi óvodák, iskolák, középiskolák, ahová érzékszervi fogyatékos gyermekeket felvesznek

Önkormányzati hivatalok, gyermekjóléti szolgálatok (a tanulók lakóhelye szerint)

Heves megye területén működő Védőnői Szolgálatok

Corimed Bt – Eger

 

Az intézményt a külső kapcsolatokban az intézményvezető, vagy az általa megbízott személy képviseli.

 

 

9.        Közérdekű adatok

 

A 229/2012(VIII.31.) Korm. rendelet 23.§-a rendelkezik a nevelési-oktatási intézményi közzétételi listáról. Az ebben foglaltak végrehajásáért az intézményvezető felelős. A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, illetve a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatala az intézmény weblapján történik. A dokumentumok egy-egy példánya megtalálható a tanári szobában, a könyvtárban, az igazgatói és helyettesi irodában.


III.            rész

 

Működési szabályok

 

 

1.      A létesítmények használati rendje

 

·         Az intézmény valamennyi dolgozójának kötelessége, hogy az épület állagát, berendezését, tisztaságát megóvja, mindennapi munkájával a tanulókat is erre nevelje, a tűz- a baleset, valamint a munkavédelmi szabályzatot betartsa.

·         Az intézmény helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően, arra a célra lehet használni, amelyre a helyiséget kialakították. Más célra történő használatához az intézményvezető előzetes engedélye szükséges.

·         A tanulók az intézmény helyiségeit felügyelet nélkül nem használhatják.

·         Az épület lépcsőházának, folyosóinak, osztály és hálótermeinek dekorációinak megóvása az osztályfőnökök, nevelőtanárok, gyermekfelügyelők feladata.

·         Az intézmény területén okozott kárt a károkozónak meg kell térítenie. Az illetékes intézményvezető-helyettes feladata a kár felmérése és a kártérítés részleteinek a szülővel, vagy a gondviselővel való tisztázása.

·         A szakleltár íven szereplő eszközökért a szaktanár teljes felelősséggel tartozik elszámolni.

·         Az intézmény épületébe érkező személyeket minden dolgozó köteles udvariasan fogadni.

·         A tanulók az iskola épületét tanítási, foglalkozási időben csak az iskola valamelyik vezetőjének engedélyével hagyhatják el.

·         Az intézmény egész területén és 5 méteres körzetében tilos a dohányzás

 

Az iskolai és óvodai helyiségek használata

 

·         Az óvodai helyiségekben a foglalkozásokon kívül az e feladattal megbízott pedagógusok korai gondozást, illetve integrált tanuló fejlesztését is végezhetik.

·         Az iskolai osztálytermekben délelőtt tanítás, délután kollégiumi foglalkozások folynak. A foglalkozások befejezése után az osztálytermeket be kell zárni.

·         Különös figyelmet kell fordítani a szaktantermek, a klubszoba, a számítógépterem, a rajzterem, a kémia-fizika, a biológia-földrajz szertárak, a hallás-ritmus, a technika- és a tornaterem használatára és rendjére. Ezeknek a termeknek a felelősét minden évben a munkatervben meg kell jelölni. A felelős készíti el a rábízott helyiség használatának rendjét, különös tekintettel a munka- és balesetvédelmi szabályokra. Ezt ki kell függeszteni, betartása mindenki számára kötelező. A fenti helyiségeket zárva kell tartani, a kulcsot az igénybe vevő veheti fel a portán, vagy az igazgatóhelyettesi irodában.

·         Az iskolai könyvtárat a könyvtáros tanár kezeli, értékéről köteles elszámolni. A könyvtár kulcsának megőrzése is az ő feladata. A könyvtárhelyiségben csak felügyelettel, a nyitvatartási időben tartózkodhatnak a tanulók. A könyvtáros távollétében a bejutást a két igazgatóhelyettes biztosítja. A könyvtár használati rendjét, gyűjtőköri szabályzatát a könyvtáros tanár készíti el (Lásd: melléklet). A használati rendet a könyvtárban ki kell függeszteni.

·         A tornatermet az iskola dolgozói (saját munkaidejükön kívül, portaszolgálat mellett) és hozzátartozói (az iskola dolgozójának jelenlétében) tanítási időn kívül használhatják, amennyiben a kollégiumi tevékenységet nem akadályozzák. A tornaterem használatát az igazgató engedélyezi. Ha a kollégium munkarendje megengedi a tornaterem bérbe adható. A kölcsönös megállapodást szerződésben kell rögzíteni. A tornaterem használati rendje a bérbevevőre is kötelező.

 

·         Az iskolaudvaron testnevelésórát, szabadidős foglalkozást lehet tartani. A szüneteket az udvaron lehet tölteni. Az udvar tisztaságának megőrzése minden tanuló kötelessége.

·         A tanári szoba a pedagógusok óraközi pihenésének, az órákra, foglalkozásokra való felkészülésének, a nevelőtestületi értekezleteknek a színtere. Az osztály dokumentumok őrzésének, tárolásának helye. Intézményi felnőtt rendezvények tartására ez a helyiség is felhasználható. A tanári szobában tanuló, az iskolához nem tartozó személy csak pedagógus jelenlétében tartózkodhat.

 

 

A kollégiumi helyiségek használata

 

·         A hálószobák az éjszakai pihenést szolgálják. A szükségtelen nappali benntartózkodást kerülni kell. Az egyes tanulók a számukra kijelölt berendezéseket használhatják.

·         Az ebédlő a tanulók és a dolgozók étkezésének a helye. A helyiség az iskolai és a diákotthoni rendezvényekre felhasználható. Az ebédlői rend helyreállítását a rendezvény szervezői végzik.

·         A betegszoba a beteg gyermekek elhelyezését biztosítja. Rendjéért az ápolónők felelnek. Zárásáról az ápolónők és a takarítónők gondoskodnak.

 

Egyéb helyiségek és berendezések használata

 

·         A főző- és mosókonyha, a kazánház, a karbantartó részleg és raktárak az intézmény működését szolgálják. Területükön illetéktelen személy nem tartózkodhat. Gyermek felnőtt kíséretében, csak indokolt esetben léphet be a fenti helyiségekbe. A felsorolt helyiségekben csak munkavégzés céljából szabad tartózkodni.

·         Az iskola és a kollégium helyiségeiben elhelyezett berendezési tárgyakat a helyiségből kivinni nem szabad. Átrendezést csak a megbízott személy végezhet.

·         Vagyonvédelmi okok miatt az üresen hagyott helyiségeket zárni kell.

·         Az intézmény helyiségeit bérlők a velük kötött megállapodás szerinti időben tartózkodhatnak az épületben. Az igénybevevőket vagyonvédelmi kötelezettség terheli, és kártérítési kötelezettséggel tartoznak. Kötelesek betartani az intézmény munka – és tűzvédelmi szabályzatában foglaltakat és a helyiségek használati rendjét.

·         Az épületek és a kapuk zárásának felelőse a portás.

·         Hétvégeken, szünetekben, ha az épületben szállóvendégek, idegen személyek, csoportok tartózkodnak, a nem használatos helyiségeket zárni kell. Ennek felelőse az ügyelettel megbízott dolgozó, ellenőrzéséért a portás.

·         Az iskola nyitva tartása alatt az épületben idegen személy csak az iskola valamelyik dolgozójának kíséretében tartózkodhat. A portás feladata a beérkező külső személyekről az illetékes tájékoztatása.

·         Az intézményi vezetékes telefonok magán célra nem használhatók.

 

2.      Nyitvatartási rend

 

·         A szorgalmi idő előkészítése a tanévkezdést megelőző két hétben történik.

·         Az intézmény szorgalmi időben hétfőtől péntekig nyitva tart.  Az intézményvezető ettől eltérő nyitvatartási időt is meghatározhat. A tanulók felügyeletét, a bejárók fogadását reggel a beosztási rend szerint a gyermekfelügyelők látják el.

·         A tanítási órák rendjét, idejét a tantárgyfelosztás és az órarend tartalmazza, amely az éves munkaterv melléklete. Az intézményvezető – esetenként – ettől eltérően is meghatározhatja a tanítás rendjét.

·         A tanítási órák közötti szünetekben a folyosóügyeletet a tanárok látják el. Az ügyeleti beosztás az órarend alapján készül el. A gyermekfelügyelő, ha más beosztása nincs, köteles a folyosón tartózkodni és segíteni. Különös figyelmet kell fordítani az osztálytermek elhagyására, átadására, átvételére, az udvarra történő le- illetve felvonulásra.

·         Tanévközi szünetekben és a nyári szünetben az ügyelet biztosított. Ennek rendjét a bejáratnál ki kell függeszteni. A fenti időszak munkanapjain az adminisztratív és technikai dolgozók, valamint a gyermekfelügyelők – beosztásuknak megfelelően – az épületben tartózkodnak.

·         A kollégium a tanulókat a szorgalmi idő első napján fogadja. A tanulók a kollégiumot a szorgalmi idő utolsó napján kötelesek elhagyni. Erről előzetes tájékoztatás alapján a szülők gondoskodnak.

·         A kollégium folyamatosan működik. A tanulókat indokolt esetben munkaszüneti és pihenőnapon is fogadja és ellátja. Az ügyeletet gyermekfelügyelők, illetve szükség esetén nevelőtanárok látják el külön beosztás szerint.

·         Munkanapokon, a tanítás befejezése után, a tanulókat folyamatosan átveszik a nevelőtanárok. A délutáni program első szakaszában ebédeltetés, levegőzés, pihenés következik. A tanulási idő a beosztási rendnek megfelelően zajlik.

·         A nevelőtanárok munkaidejének letelte után a csoportvezető gyermekfelügyelők a tanulókat átveszik. Felelősek a vacsoráztatás, a lefekvés előtti szabadidős tevékenységek, az esti tisztálkodás megszervezéséért, annak rendjéért.

·         Az éjszakás gyermekfelügyelők ellátják az éjszakai ügyeletet, felelősek a reggeli ébresztés, tisztálkodás, készülődés lebonyolításáért.

·         A kollégiumi igényeknek megfelelően működik a konyha is.

·         Az éjszakai és a hétvégi felügyeletet ellátó gyermekfelügyelő, illetve tanár jogosult és köteles, a vezetői tevékenység körébe tartozóan is, ellátni minden olyan tevékenységet, és megtenni minden olyan halaszthatatlan intézkedést, amely az intézményben élő tanulók biztonságának megőrzése érdekében szükséges.

·         Az utazótanári szolgálat keretében végzett munkát az utazótanárok és az e feladattal megbízott gyógypedagógus kollégák végzik.

·         Az intézmény nyitvatartási idején belül 8 – 18 óra között az intézményvezető, vagy egyik helyettese benntartózkodik külön beosztás alapján. Hétvégeken és ünnepnapokon a vezetők egyike ügyeletet tart.

 

Az óvoda, az iskola, a kollégium nyitva tartásának, napirendjének részletes szabályozását, időbeosztását az intézmény pedagógiai programja tartalmazza.

 

3.      Tantárgyfelosztás, órarend, foglalkozási rend

 

Tantárgyfelosztás, a kollégiumi nevelők munkabeosztásának elvei

 

Az iskolai tantárgyfelosztást, a nevelőtanárok csoportbeosztását az intézmény éves munkatervében kell meghatározni. Feladataik részletes leírása a pedagógiai programban található meg.

 

Elkészítésüknél az alábbiakat kell figyelembe venni

 

-          neveléssel-oktatással lekötött időkeret, órakedvezmények

-          az osztályfőnök saját osztályában lehetőleg minél több általa tanítható tantárgyat tanítson

-          felmenő rendszerben biztosítani a folyamatosságot

-          a pedagógus személyisége és az osztály, a kollégiumi tanulócsoport lehetőleg megfeleljenek egymásnak

-          arányos terhelést biztosítson

-          egyéni kérések lehetőség szerinti figyelembevétele.

 

 

Órarend, óvónői, nevelőtanári munkarend

 

Az órarend a tantárgyfelosztás alapján készül el. Az iskolai tagozaton az általános igazgatóhelyettes, a kollégiumban a munkabeosztást a kollégium vezetője készíti el.

 

Elkészítésénél az alábbiakat kell figyelembe venni:

-          a tanulócsoportok optimális leterheltsége

-          napi egyenletes terhelés

-          tantárgyak speciális követelményei

-          tömbösítés

-          bontott csoportok szervezése

-          egyéb, az előbbiekbe nem tartozó nevelés-oktatás – optimatizálási szempontok.

 

4.      Az intézmény nevelőtestülete

 

A nevelőtestület az intézmény pedagógusainak közössége, nevelési-oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. A nevelőtestület tagja minden közalkalmazott pedagógus, valamint a nevelő-oktató munkát segítő felsőfokú végzettségű alkalmazott.

 

Az intézményben működő nevelőtestület munkáját közösen elfogadott, egységes szellemben végzi. Azokban az ügyekben azonban, melyek kizáróan az iskolai tagozatot, vagy a kollégiumot érintik, az ott dolgozó pedagógusokból álló nevelőtestület jár el az intézményi nevelőtestület által átruházott jogkörben. A hozott határozatokról az intézményi nevelőtestületet tájékoztatni kell.

Az iskolában és a kollégiumban havonta egy alkalommal nevelőtestületi értekezletet kell tartani.

 

A nevelőtestület legfontosabb feladata a pedagógiai program, elfogadása és egységes megvalósítása, valamint az SZMSZ és a házirend elfogadása.

 

Döntési jogkörébe tartozik:

·         az intézmény éves munkatervének elfogadása

·         az intézmény munkáját értékelő átfogó elemzése, beszámolók elfogadása

·         a nevelőtestület nevében eljáró pedagógus kiválasztása

·         a tanulók magasabb évfolyamra lépésének megállapítása, osztályozó vizsgára, vagy évismétlésre bocsátása

·         az intézményvezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai vélemény kialakítása

·         jogszabályokban meghatározott más ügyek

 

Javaslattevő jogkörét, a nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben gyakorolja.

A nevelőtestület döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza meg. Egyenlő szavazat esetén az igazgató szavazata dönt. A döntési, véleményezési jogkörébe tartozó határozatairól jegyzőkönyv készül, ami irattárba kerül és minden nevelőnek be kell tartania. A pedagógust titoktartási kötelezettség terheli a nevelőtestület tagjainak és tanulóinak személyes ügyeinek tekintetében.


 

A tanulók fegyelmi ügyeinek eldöntése céljából fegyelmi bizottságot hoz létre. A fegyelmi bizottság tagjai:

Állandó tagok:

-          az intézményvezető

-          az érintett igazgatóhelyettes.

Változó tagok: az a két pedagógus, aki a tanulóval heti legmagasabb óraszámban foglalkozik.

A fegyelmi bizottság állandó tagjai a tanulói fegyelmi ügyekről a tanévzáró nevelőtestületi értekezleten adnak tájékoztatást.

 

A nevelőtestületi értekezletek rendje:

A nevelőtestületi értekezletet az intézményvezető hívja össze.

 

Az intézmény tanévenként az alábbi nevelőtestületi értekezleteket tartja

-          Tanévnyitó értekezlet feladata az intézmény éves munkatervének elfogadása.

-          Félévi és tanévvégi osztályozó értekezletek feladata a magatartás, szorgalom és a tantárgyi érdemjegyek eldöntése.

-          Félévi és tanévvégi nevelőtestület értekezlet feladata a nevelő-oktató munka értékelése.

-          Nevelési értekezletek feladata, hogy a nevelőtestület által meghatározott témában elemezze az intézmény eredményességét, hatékonyságát.

-          Rendkívüli nevelőtestületi értekezletet kell összehívni, ha olyan esemény sorozat történik, amely hátráltatja az eredményes nevelő-oktató munkát.

-          Rendkívüli nevelőtestületi értekezletet kell az intézményvezetőnek összehívnia, ha azt a nevelőtestület 1/3-a kezdeményezi.

 

Módszertani munkaközösségek

A hasonló műveltségi területen tevékenykedő pedagógusok a közös szakmai munkára, annak tervezésére, szervezésére és ellenőrzésére szakmai munkaközösségeket hoznak létre. Meghatározzák működésük rendjét, elfogadják munkatervüket, megválasztják vezetőjüket. A szakmai munkaközösségek munkáját a munkaközösség-vezető irányítja.

 

A módszertani munkaközösségek feladatai:

Szakmai, módszertani kérdésekben segítik az intézmény munkáját.

Részt vesznek az iskolai, kollégiumi oktató-nevelőmunka belső fejlesztésében, tartalmi és módszertani korszerűsítésében.

Javaslatot tesznek:

-           a területükhöz tartozó feladatok eredményességének vizsgálatára, továbbfejlesztésére,

-          a tantervek korszerűsítésére, tantervi anyagok átrendezésére, kiegészítő programokra, módszerekre,

-          a tankönyvekre és a szakmai pedagógiai munkát segítő taneszközök beszerzésére

központi alternatív programok választására,
tanórán kívüli foglalkozások programjaira,
egységes követelményrendszer kialakítására,
pedagógiai pályázatok kiírására, díjazására.

-          Összeállítják az intézmény éves munkaterve alapján saját éves munkatervüket.

-          Tantárgyi versenyek szervezése, lebonyolítása.

-          Továbbképzési terv véleményezése.

-          Pályakezdő pedagógusok munkájának segítése.

 

 

A módszertani munkaközösség vezetője:

 

-          Képviseli a munkaközösséget az intézmény vezetősége előtt és a külső szakmai fórumokon.

-          Irányítja a munkaközösség tevékenységét.

-       Szaktárgyi, módszertani értekezleteket tart.

-          Összefoglaló elemzést, értékelést, beszámolót készít a munkaközösség (éves, féléves) tevékenységéről az iskolavezetés számára, igény szerint az intézményvezető részére.

-          Állásfoglalása előtt köteles meghallgatni a közösség tagjainak véleményét.

-          Tájékoztatja a nevelőtestületet azokról az ügyekről, melyben átruházott jogkörben jár el.

A módszertani munkaközösség vezetőjét előzetes egyeztetés után az intézményvezető bízza meg és munkáját vagy ő, vagy az intézményvezető-helyettes irányítja.

 

Az intézményben működő szakmai módszertani munkaközösségek együttműködésének kapcsolattartási rendje

 

Valamennyi szakmai módszertani munkaközösség vezetője, egyben tagja az intézmény vezetőségének. Így minden intézményt érintő szakmai és egyéb kérdés megvitatásában részt vesznek. Aktív közreműködői a közös állásfoglalások kialakításának, a nevelési célok meghatározásának, valamennyi intézményi tevékenységnek. Minden munkaközösség vezetőnek módja van arra, hogy az adott kérdésben kifejtse álláspontját, megismerje kollégái véleményét és mindezek megvitatásra kerüljenek.

Vezetői értekezletek rendje: minden hónap első keddje 14 óra.

Délelőttös tanárok számára megbeszélés: minden hónap első szerdája 14 óra.

Délutános tanárok számára megbeszélés: minden hónap első szerdája 16 óra.

Amennyiben további egyeztetésre, vagy megbeszélésre van szükség, akkor közösen egyeztetett bármely időpontban meg kell szervezni az értekezletet.

Kezdeményezheti: a módszertani munkaközösség vezetője.

A feltételeket biztosítja: az intézményvezető.

 

A módszertani munkaközösségek részvétele a pedagógusok munkájának segítésében

 

A módszertani munkaközösségek közösen kialakított éves munkaterv alapján dolgoznak. Ezek a programok szorosan kapcsolódnak az intézmény munkatervéhez, illeszkednek a nevelési fő feladatokhoz, a tanév eseményeihez. A közös feladatok kialakításában, illetve végrehajtásában valamennyi pedagógus részt vesz.

A pedagógus bármely szakmai kérdésben segítséget kérhet a munkaközösség vezetőtől. Ha szükséges, akkor segítséget kérhetnek az intézményvezető-helyettesektől, vagy az intézményvezetőtől. Az intézményvezető óralátogatásain –lehetőség szerint – részt vesznek a munkaközösség vezetők, így az ezt követő óraelemzésen és konzultáción is jelen vannak. Ha órarendi okok miatt a munkaközösség vezető az óralátogatáson nem tud jelen lenni, akkor más időpontban végzi az óralátogatást. A pedagógus is kérheti, hogy bármely kollégája óráját látogathassa.

A pályakezdő pedagógusok segítése a „Gyakornoki szabályzatban” leírtaknak megfelelően történik.

 

 

5.      Gyermek- és ifjúságvédelem

 

Az intézmény közreműködik a gyermekek, tanulók veszélyeztetettségének megelőzésében, a veszélyeztetettség forrásának megszüntetésében. Ennek során együttműködik a gyermekjóléti szolgálattal, illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más személyekkel, a kormányhivatalokkal, hatóságokkal.

 

Az intézményvezető a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátására külön megbízást ad. A tanulókat és szüleiket a tanév kezdetekor tájékoztatni kell a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős személyéről, valamint arról, hogy milyen időpontban és hol kereshető fel. A gyermekvédelmi szolgálatokkal való folyamatos kapcsolattartást a gyermekvédelmi felelős munkaköri leírása tartalmazza.

 

6.      Tanórán kívüli foglalkozások

 

Az intézmény működéséből adódóan ezek a foglalkozások többnyire a kollégium munkarendjébe illeszkednek.

A tanulási időt követően szerveződnek a szaktárgyi szakkörök a felső tagozatosoknak, valamint a hittanórákra jelentkező tanulók részére. A működő szakkörök felsorolását az éves munkaterv tartalmazza.

A tanulást követő – vacsora utáni – időszakban zajlanak a sportköri és egyéb jellegű szabadidős tevékenységek alsó- és felső tagozatos tanulóknak külön-külön. Ezeket a foglalkozásokat is az éves munkaterv tartalmazza. A foglalkozások tartalma változó a nevelőtanárok, a gyermekfelügyelők hozzáértése, a gyermekek igénye, a tárgyi és anyagi feltételek megteremthetősége szerint.

A fenti foglalkozásokon részt nem vevő gyermekeknek lehetőségük van udvari, tornatermi, illetve benti játékokra a gyermekfelügyelők irányításával.

 

A lehetőségekhez mérten egy-egy csoport részt vehet a város által szervezett foglalkozásokon, rendezvényeken.

 

A nevelőtanárok a nem csupán csoportjuknak szervezett szabadidős tevékenységről rövid terveket írnak és a foglalkozásokat naplókban rögzítik.

 

A hallássérült gyermekek számára tanévenként megrendezésre kerülő országos tanulmányi és sportversenyek helyét és idejét az éves munkaterv rögzíti. A résztvevők köre a háziversenyek alapján dől el.

Szakkörök: A különféle szakkörök a tanulók képességeinek fejlődősét szolgálják. Jellegüket tekintve lehetnek művészeti, technikai, szaktárgyi szakkörök, de szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör, hobbi alapján is. Szakkör vezetését olyan felnőtt is elláthatja, aki nem az intézmény dolgozója.

 

Iskolai sportkör: Tagja az iskola minden tanulója. Az intézményi sportkör a testnevelési órákkal együtt biztosítja a tanulók mindennapi testedzését, valamint a tanulók felkészítését a sportversenyekre.

 

Versenyek, vetélkedők, bemutatók: A tehetséges tanulók képességeinek továbbfejlesztést segítik a különféle (szaktárgyi, művészeti és sport) versenyek, vetélkedők, melyeket az intézményben szervezünk, illetve a hallássérültek iskolái között éves rendszerességgel bonyolítanak le.

 

Szabadidős foglalkozások: A szabadidő hasznos és kulturált eltöltését szolgálják a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazodó, különféle programok (túrák, korcsolya utak, sítáborok, kirándulások, táborozások, színház, – és múzeumlátogatások, klubdélutánok). Szabadidős programokhoz, tanulmányi kirándulásokhoz az iskolabusz, valamint az intézményi személygépkocsi igénybe vehető. Ezeken a részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.

 

Iskolai könyvtár: A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon az iskolai könyvtár segíti.

 

7.      Tanítási időkeret

 

A Nemzeti köznevelési törvény 6. melléklete határozza meg a gyermekek, tanulók finanszírozott heti foglalkoztatási időkeretét.

A fenntartói jóváhagyásával az alábbiak szerint módosulhat:

 

A tanítási időkeretet az adott tanítási napra tervezett órák számának megfelelően csökkenteni kell minden olyan kieső tanítási nap után, amely

  1. keresőképtelenség időtartamára esik,
  2. továbbá az intézmény vezetője által engedélyezett olyan kieső tanítási napok után, amelyek

a)      az intézmény pedagógiai programjában, szakmai programjában meghatározott kirándulások, üzemlátogatások, táborok

b)      az pedagógiai programmal összefüggő, éves munkatervben meghatározott versenyeken, rendezvényeken való részvétel, tanuló kísérése

c)      az intézmény továbbképzési programjában, éves beiskolázási tervében szereplő továbbképzések, illetve a szakmai programmal összefüggő szakmai konferenciák, képzéseken való részvétel

d)     az országos és helyi mérés - értékelésben való közreműködés

e)      az intézményben történt nem várt események (pl.: tűzeset, bombariadó stb.)

 

 

8.      Ünnepélyek, megemlékezések

 

Az intézmény hagyományainak ápolása, fejlesztése és bővítése, valamint az intézmény jó hírnevének megőrzése, öregbítése a közösség minden tagjának kötelessége. A hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokat, időpontokat, felelősöket az intézmény éves munkaterve tartalmazza.

 

Az intézmény hagyományos ünnepi, kulturális rendezvényei:

-          Az aradi vértanúk emléknapja

-          Megemlékezés az 1956-os forradalomról

-          Nemzeti ünnepünk, március 15-e

-          Az iskola alapítására emlékezünk október második hetében

-          Mikulás ünnepség

-          Karácsonyi ünnepség

-          Farsangi jelmezes mulatság

-          A diktatúrák emléknapjai

-          Anyák napjára ajándékkészítés

-          Az összetartozás emléknapja

-          Családi nap

 

A megemlékezések idejét és módját a „tanév rendje” tartalmazza. Az ünnepélyek szervezéséért felelős pedagógus munkáját minden nevelőnek segítenie kell.

 

 

9.      A gyermekek, tanulók felvétele

 

Felvétel az óvodába:

Az óvodába lépés feltétele a Heves Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői Bizottság illetve a Hallásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye.

 

Felvétel az iskolába:

Az iskola, felvételi körzetéből, minden jelentkező tanköteles hallássérült, illetve férőhely függvényében beszédfogyatékos gyermeket felvesz. Az első évfolyam első osztályába történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek a megfelelő szakértői bizottság szakvéleményével rendelkezzen, és a szülő kérje gyermeke felvételét.

 

Az előkészítő illetve az első osztályba történő beiratkozáskor be kell mutatni:

-          a gyermek születési anyakönyvi kivonatát

-          a szülő személyi igazolványát

-          a gyermek felvételét javasoló óvodai szakvéleményt (ha óvodás volt)

-          a megfelelő szakértő bizottság szakvéleményét

-          a gyermek egészségügyi könyvét.

 

Felvétel az iskola magasabb évfolyamára:

A 2-8 évfolyamra történő jelentkezéskor be kell mutatni:

-          a tanuló anyakönyvi kivonatát

-          a szülő személyi igazolványát

-          az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt

-          az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot

-          a megfelelő szakértői bizottság szakvéleményét.

 

Kollégium:

A kollégiumba felvételre kerülnek az intézmény óvodájába, iskolájába járó gyermekek, illetve tanulók közül azok, akiknek a felvételét a szülők kérik. Ugyancsak felvételre kerülhetnek az egri iskolákba integrált hallássérült tanulók.

 

10.  A javító és osztályozó vizsgák rendje

 

A javító és osztályozó vizsgák – intézményvezető által kijelölt – időpontjáról és a vizsgák követelményeiről az osztályfőnök értesíti a tanulókat és a szülőket.

A vizsgabizottság kijelölése az általános intézményvezető-helyettes feladata.

A vizsgabizottság elnöke az általános intézményvezető-helyettes, vagy megbízottja, tagja két vizsgáztató tanár, egyikőjük a jegyzőkönyvet vezeti. A jegyzőkönyvet mindhárman aláírják.

Az eredmény kihirdetése a bizonyítvány kiosztásával egyidejűleg történik.

 

11.  A tanulók távolmaradására, mulasztására vonatkozó szabályok

 

Az intézményi foglalkozásokról való távolmaradást igazolni kell. Az intézmény a tanuló mulasztására vonatkozó adatokat köteles regisztrálni. A szülő egy tanítási évben 3 napot igazolhat.

Az osztályfőnök indokolt esetben legfeljebb 3 napot engedélyezhet. Az ezt meghaladó engedélyezés intézményvezetői hatáskör.

 

A hiányzást követő első tanítási napon a mulasztást igazolni kell. Ha a gyerek beteg volt, akkor orvosi igazolást kell hoznia. Ha a tanuló bármilyen okból nem tud az intézményben megjelenni, akkor azt a szülőnek, gondviselőnek a hiányzás első napján közölnie kell az osztályfőnökkel, vagy nevelőtanárral.

 

Az igazolás bemutatásának elmulasztása miatt a hiányzás igazolatlan hiányzásnak minősül. Az igazolatlan mulasztások csökkentése érdekében az osztályfőnök, a nevelőtanár és a GYIV felelős együtt jár el.

Az első igazolatlan mulasztás esetén – az osztályfőnök jelzése alapján – az igazgató felszólítja a szülőt, vagy gondviselőt a tanuló rendszeres iskolába járására. A mulasztással kapcsolatos szabályokat 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 58.§-a szabályozza.

 

12.  A tanulók jutalmazásának elvei és formái

 

A tanulók jutalmazásánál az elért tanulmányi eredményekre, a közösség érdekében kifejtett tevékenységekre, magatartásra, szorgalomra, az intézmény hírnevét öregbítő eredményekre kell figyelemmel lenni. Részletes szabályozása a Pedagógiai Programban található.

 

13.  Fegyelmező intézkedések

 

Azokat a tanulókat, akik az iskolai, illetve a kollégiumi rendet tanórán, vagy tanórán kívüli foglalkozáson megszegik, vagyis az intézmény közösség normáit sértik, fegyelmező intézkedésben kell részesíteni. Az intézkedést minden esetben szóbeli figyelmeztetésnek kell megelőznie. Részletes szabályozása a Pedagógiai Programban található.

 

14.  Az iskolai agresszió kezelése

 

Az iskolai agresszióval kapcsolatos mediátori feladatokat szakember látja el. Az agresszió kezelésével kapcsolatos teendők a Pedagógiai Program II. fejezetének 5. pontjában olvashatók.

A mediátor lehet az intézmény gyógypedagógus alkalmazottja, vagy külső szakember. A mediátort az igazgató bízza meg.

A mediátor közreműködését kezdeményezheti:

-   a konfliktus kezelésében részt vevő pedagógus, vagy nem pedagógus munkatárs

-   szülő

-   intézményvezető-helyettesek

-   intézményvezető

 

A csoportmegbeszélések helyszíne lehet az intézmény bármely csoportszobája, vagy az intézmény bármely alkalmas helyisége.

A mediátor tevékenységéről köteles írásban beszámolni az intézményvezetőnek, legkésőbb tevékenysége befejeztének 8. napjáig.

 

A mediátor kérheti más szakember segítséget, ha ezt szükségesnek tartja (pszichológus, pszichiáter). Ennek feltételeit az intézményvezető köteles megteremteni.

 

15.  Fegyelmi büntetések

 

A tanulók munkafegyelmének kialakítása az osztályfőnök, az osztályban tanító nevelők, a kollégiumi nevelőtanárok, gyermekfelügyelők közös feladata. Helyes szabályrendszerek kialakításával, annak következetes betartatásával, a tanulási módszerek megtanításával, a tanulók megfelelő terhelésének biztosításával el kell érni a helyes munkafegyelem kialakítását.

 

A fegyelmi eljárás részletes szabályozása a Pedagógiai Programban található.


 

16.  A tanulók közösségei, a diákönkormányzat

 

A tanulók érdekeik érvényesítésére diákönkormányzatot (továbbiakban: DÖK) hozhatnak létre. A DÖK tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. A DÖK a saját hatáskörébe tartozó döntések előtt a nevelőtestület véleményét az intézményvezető útján kéri meg.

A kapcsolattartás formái:

-          Személyes megbeszélés.

-          Tárgyalás, értekezlet, diákgyűlés.

-          Írásos dokumentumok, tájékoztatók átadása.

Az intézményvezetés:

-          Átadja a diákönkormányzatnak a véleményezési, egyetértési, javaslattételi jogok gyakorlásához szükséges dokumentumokat.

-          A dokumentumokhoz kérésre tájékoztatást, felvilágosítást tartanak.

-          Megjelennek a diákgyűléseken, a DÖK javaslatait, véleményét figyelembe veszik döntéseik során.

A diákönkormányzat:

-          Gondoskodik a véleményezési, egyetértési, javaslattételi joggal kapcsolatos dokumentumok áttekintéséről, a jogok gyakorlásáról. Az ezekkel kapcsolatos vélemények beszerzéséről az intézményvezető gondoskodik.

-          Aktívan részt vesznek, azokon a fórumokon, amelyen megjelenni jogosultak.

-          Gondoskodnak az intézményvezetés tájékoztatásáról.

A DÖK-nak nyújtott támogatás

A DÖK munkáját a tanulók által felkért intézményi pedagógus segíti, aki eljárhat a DÖK képviseletében is. A DÖK rendezvényeit a Mlinkó István Alapítvány és az intézmény támogatja.

A DÖK a nevelőtestület előzetes véleményének kikérésével dönt:

-          Saját működéséről.

-          A DÖK működéséhez biztosított pénzeszközök felhasználásáról.

-          Hatásköreinek gyakorlásáról.

-          Egy tanításnélküli munkanap programjáról.

 

A DÖK szervezeti és működési szabályzatát a tanulóközösség fogadja el és a nevelőtestület hagyja jóvá.

 

A DÖK véleményét ki kell kérni:

-          A tanulók nagyobb közösségét érintő döntések meghozatalánál.

-          A tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítéséhez, elfogadásához.

-          A tanulói versenyek, pályázatok meghirdetéséhez, az iskolai sportkör működési rendjének megállapításához.

-          A tanórán kívüli tevékenység formáinak meghatározásához.

 

Jogainak megsértése esetén 15 napon belül kérelmet nyújthat be a kormányhivatalhoz.

 

A tanulók rendszeres tájékoztatása történhet:

-          tanévnyitó, tanévzáró megbeszéléseken.

-          iskolagyűlésen.

-          osztályfőnöki órán.

-          iskolai faliújságra kitett hirdetményeken.

 


 

IV.              rész

Egyéb rendelkezések

 

1.      Rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje

 

Az intézmény tanulóinak rendszeres egészségügyi, audiológiai ellátásáról két főállású ápolónő, audiológiai asszisztens, iskolaorvos, védőnő és fül-orr-gége szakorvos gondoskodik.

 

Az intézmény tanulói, tanévenként, szervezett fogorvosi ellátásban részesülnek, a szakrendelő által meghatározott időpontban.

 

Az ápolónők gondoskodnak a kötelező védőoltások lebonyolításáról, a gyermekek egészségi és higiénés állapotáról.

 

A városi Egészségügyi Alapellátás által biztosított iskolavédőnő, heti rendszerességgel látogatja az intézményt és segíti a tanulók egészségi ellátását.

 

Az osztályfőnökök, gyermekvédelmi feladataik ellátása során, figyelemmel kísérik az egészségileg veszélyeztetett gyermekeket és fokozatosan ügyelnek a rendszeres orvosi ellenőrzésükre.

 

2.      Tankönyvrendeléssel kapcsolatos feladatok

 

Az egyes osztályfokokon, a tantárgyakhoz használt tankönyvek jegyzékét, a szakmai munkaközösség és a tantárgyat tanítók közösen állítják össze, az országos tankönyvjegyzék megjelenését követően. Azoknál a tantárgyaknál, ahol nincs munkaközösség (pl. földrajz, kémia) ezeket a tárgyakat tanító nevelők közössége állítja össze.

 

Törvényi rendelkezések szerint, a tanulók, fogyatékosságuk alapján, ingyenes tankönyvellátásban részesülnek. A tankönyvellátással kapcsolatos feladatokat az intézményvezető által megbízott tankönyvfelelős irányítja és végzi.

 

Az osztály tankönyvrendelését az osztályfőnök állítja össze az osztályban tanító nevelők javaslatára.

 

3.      A tanulók díjazása

 

Szabadidőben, szakkörön, tanórákon elkészült munkadarabokat a tanulók hazavihetik. A foglalkozást vezető pedagógus döntése alapján a mintadarabok intézményi kiállításra, ajándékozásra használhatók.

 

4.      Diákigazolványok kiadásának, megrendelésének rendje:

 

A diákigazolányokról a 362/2011.(XII.30.) Kormányrendelet határoz. Szabályozza az igénylőlapok rendelésének, kitöltésének, beküldésének módját, valamint a térítés költségeit.

 

Intézményi szabályozás:

-          Az igénylőlapok megrendeléséről, átvételéről, visszaigazolásáról, nyilvántartásáról, az összesített igénylés visszaküldéséről a rendeletben meghatározott időkeret szerint az intézményvezető, valamint az iskolatitkár gondoskodik. Ő felel a diákigazolványok sorszámának nyilvántartásáért is.

-          Az osztályfőnökök felelősek az igénylőlapok helyes kitöltéséért, a fénykép és a térítési díj összegyűjtéséért és annak határidőre történő leadásáért.

5.      Munkavédelem, tűzvédelem, balesetvédelem, rendkívüli események szabályozása

 

Az intézmény külön szabályzatai:

-          Munka – és balesetvédelmi szabályzat.

-          Tűzvédelmi szabályzat.

 

A szabályzatok betartása és betartatása az intézmény minden dolgozójának és tanulójának kötelessége.

Az intézmény a dolgozók foglalkozás-egészségügyi ellátására szerződést köt.

A nevelő-oktató munka biztonságos és egészséges feltételeinek megteremtése, a tanulóbalesetek megelőzése érdekében teendő intézkedések az igazgató hatáskörébe tartoznak.

 

Minden pedagógus törvényből fakadó kötelessége, hogy a rábízott gyermekek részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, és ezek elsajátításáról meggyőződjön. A pedagógus az általa készített, használt eszközöket a megfelelő védő, óvó előírások figyelembe vételével viheti be az óvodai foglalkozásokra, és a tanórákra.

Az iskolán kívüli rendezvényeken a kísérő tanár kötelessége, hogy a veszélyforrásokra, az elvárható magatartásra a tanulókat figyelmeztesse.

A balesetveszély észlelésekor, annak elhárítása érdekében mindenki köteles az azonnali intézkedéseket megtenni, ha erre nincs lehetőség, azonnal fel kell hívni az intézményvezető, a balesetvédelmi felelős figyelmét a veszély forrására.

 

Ha a gyermeket baleset érte, a foglalkozást tartó pedagógus, illetve a felügyeletet ellátó gyermekfelügyelő kötelessége az elsősegélynyújtás, az intézkedés megtétele. A balesetről értesíteni kell az intézményvezetőt, és a szülőt. A baleseti jegyzőkönyvet fel kell venni és át kell adni az intézményvezetőnek.

Ha az intézmény a veszélyeztető okokat nem tudja megszüntetni, segítséget kell kérnie a fenntartótól.

Három napon túl gyógyuló balesetet haladéktalanul ki kell vizsgálni, arról jegyzőkönyvet kell felvenni, amit legkésőbb a tárgyhót követő hónap 8. napjáig meg kell küldeni a fenntartónak. A súlyos balesetet telefonon, vagy személyesen azonnal jelenteni kell a fenntartónak

 

Rendkívüli esemény:

 

Tűz- és bombariadó esetén legfontosabb az intézmény épületének minél gyorsabb elhagyása, a tanulók, dolgozók biztonságos helyre juttatása. Ennek érdekében tűz- és bombariadót évente két alkalommal kell gyakorolni.

 

Rendkívüli helyzet esetén az intézményvezető a felügyeleti szervvel egyeztetve rendkívüli szünetet rendelhet el. A rendkívüli helyzetet (tűz- és bombariadó, árvíz, más katasztrófa) azonnal jelenteni kell a fenntartónak, szükség esetén a rendőrségnek, a tűzoltóságnak, a katasztrófavédelemnek.

 


6.      A térítési díjak befizetésének rendje:

 

Étkezési térítés:

 

Az intézmény tanulói és dolgozói számára az étkeztetést Bölcsődei Igazgatóság biztosítja, és az ezzel jó fizetési kötelezettségeket is a Bölcsődei Igazgatósággal szemben kell teljesíteni.

Az intézménybenben bennlakó tanulók térítési díjként a mindenkori napi nyersanyagnorma 50 %-t fizetik. Az a tanuló, aki gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, az étkezésért térítési díjat nem fizet. Ugyanennyit térítenek a más iskolába járó, de a kollégiumban lakó tanulók is.

 

A havi térítési díj mértékét a várhatóan az intézményben töltendő napok után kell kiszámítani. Ezt az összeget minden hónap 10. napjáig kell befizetni. A hétfőn, 14 óráig be nem jelentett hiányzó esetében, hétfőre egész napos térítési díjat számolunk fel. A hiányzásokkal korrigált térítési díj előírást a tényleges befizetésekkel összevetve minden hónap végén megállapítjuk a hátralékot, vagy a túlfizetést. A hátralékot a következő hónap 10-ig rendezni kell. A túlfizetések a következő hónapra, tanévre átvihetők. Tanév végén a túlfizetés a Bölcsődei Igazgatóság igazgatójának engedélyével visszafizethető.

 

Térítési díj hátralék esetében, a szülőknek járó egyéb juttatás összege térítési díj törlesztésére csoportosítható át, a szülő írásbeli hozzájárulásával.

 

Utiköltség térítés:

A tanulók hétvégi utazása tömegközlekedési eszközzel történik. Az utiköltség térítést a mindenkor érvényes társadalombiztosítási törvény előírásai szerint kell nyilvántartani és dokumentálni.

 

7.      A mindennapi testedzés formái, az iskolai sportkör

 

A tanulók rendszeres testedzését az óratervben előírt testnevelés órákon, tömegsport foglalkozásokon, délután szervezett egyéni, osztály, sportcsoport foglakozásokon, valamint iskolai, területi, országos versenyekre való felkészüléssel kell biztosítani.

 

A mindennapos testnevelést órarendbe épített testnevelés órákkal, illetve sportjáték foglalkozásokkal, és különböző sportkörökkel valósul meg.

 

8.      Reklámtevékenység szabályai

 

Az intézményben engedélyezett a reklámtevékenység, ha a reklám a gyermekeknek, a tanulóknak szól és az egészséges életmóddal, környezetvédelemmel, a társadalmi, közéleti, kulturális tevékenységgel függ össze.

A reklámtevékenység engedélyezése intézményvezetői hatáskör.


 

9.      Az iskolai könyvtár

 

Az iskolai könyvtár működésére, eszközeire, felszerelésére vonatkozó szabályokat a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 163-167.§-a szabályozza.

Nyitva tartás a munkatervben meghatározott időbeosztásban.

Alapkövetelmények:

-          olyan, a használók által könnyen megközelíthető helyiség, amely alkalmas az állomány szabadpolcos elhelyezésére és legalább egy iskolai osztály egyidejű foglalkoztatására

-          könyvtáros tanár (tanító) alkalmazása

-          legalább 3000 könyvtári dokumentum megléte

-          tanítási napokon a tanulók és a pedagógusok dolgozók részére megfelelő időpontban nyitva tartás biztosítása.

 

Az iskolai könyvtár feladatait, fejlesztésének elveit, a dokumentumok nyilvántartásba vételét a rendelet tartalmazza.

Az iskolai könyvtár működése:

-          az iskolai könyvtárat az intézmény tanulói, pedagógusai és egyéb dolgozói használhatják. Kívülállók az intézményvezető engedélyével vehetik igénybe.

-          beiratkozás a könyvtárosnál történő jelentkezéskor, az arra meghatározott nyomtatványon történik

-          a könyvtári szolgáltatásokat a beiratkozottak, az engedélyezettek, valamint a tanórai, tanórán kívüli résztvevők vehetik igénybe

-          a könyvtárhasználat szabályait a jelentkezőkkel és a használókkal ismertetni kell és jól látható helyen ki kell függeszteni

-          a könyvtárat könyvtári tanóra megtartására bármikor igénybe lehet venni a tanítás ideje alatt.

 


V.                 rész

Gazdasági tevékenység

 

1.      Az iskolai adminisztrációs szervezet működése és feladatai

 

Az intézmény nem önálló költségvetési szervezet. Az intézményvezető utasítása alapján az iskolai adminisztrációt végző munkatársak kezelik a bejövő számlákat. Az Egri Tankerület igazgatójának utasítása alapján történik a beszerzések kezdeményezése, a készpénz-igény bejelentése és annak elszámolása. Az intézményvezető feladata:

-          a szervezet munkájának megszervezése, irányítása, ellenőrzése

-          a szakmai tevékenység megvalósításához a gazdasági feltételek biztosítása

-          a számviteli, a pénzügyi, az adó és társadalombiztosítási jogszabályok előírásainak betartása és betartatása, a gazdálkodás szabályszerűségének biztosítása, általános érvényű gazdasági szabályozások kiadása, azok betartásának ellenőrzése,

a bizonylati fegyelem betartása, betartatása

-          munkaügyi, személyügyi feladatokat lát el, és megszervezi a személyi juttatások szabályos fizetését, nyilvántartását

-          elkészíti a költségvetési tervezést, és biztosítja a beszámoltatást.

-          biztosítja az intézmény vagyonának rendeltetésszerű működtetését, hasznosítását.

 

 

Az élelmezési feladat ellátását a Bölcsődei Igazgatóság végzi. A konyhai dolgozók a Bölcsődei Igazgatóság dolgozói. A napi munkát az intézményvezető ellenőrzi. Ha problémát észlel, akkor haladéktalanul jelzi a Bölcsődei Igazgatóság vezetőjének.

 

Iskolatitkár:

Munkájával segíti a szakmai feladatok megvalósulását. Szervezi az intézményi programok lebonyolítását. Vezeti a tanulókkal kapcsolatos nyilvántartásokat. Analitikus nyilvántartásokat vezet.

 

Raktáros, gondnok:

Raktáros: Az anyag-fogyóeszköz raktáros egyszemélyes felelősséggel kezeli a raktárakat. Munkáját a vagyonkezelésre vonatkozó szabályzatok alapján végzi. Vezeti az analitikákat, vezeti az eszköz és anyagnyilvántartást. Kezeli az intézmény rendelkezésére bocsájtott készpénzt. Határidőre elszámol.

Gondnok: az intézmény működését, zavartalan üzemeltetését biztosító szerteágazó feladatot lát el. Szervezési, irányítási és ellenőrzési tevékenysége az alábbi munkakörökre terjed ki:

-          karbantartók

-          takarítók

-          portások

-          mosodai dolgozó.

 

Munkaügyes:

Munkáját az érvényes jogszabályok alapján végzi. Vezeti az eszköz - nyilvántartást. Kapcsolatot tart a MÁK illetékes osztályaival, valamint az Egri Tankerület munkaügyi csoportvezetőjével.

 


 

2.      Az iskolai adminisztrációs csoport főbb tevékenységei

 

Az intézmény feladatainak ellátását szolgáló kötelezettség vállalás a tankerületi igazgató hatáskörébe tartozik. Az egri Tankerület által meghatározott eljárásrendet követve lehet beszerzéseket kezdeményezni. Kizárólag e szabályok betartásával lehet a teljesítéseket igazolni. Szoros kapcsolatot kell tartani az Egri Tankerület pénzügyi csoportvezetőjével.

 

Bér- és létszámgazdálkodás:

Az éves költségvetésben engedélyezett bérkeret és létszám betartásáért az intézményvezető a felelős.

A dolgozók felvételéről, a munkaviszony megszüntetéséről az intézményvezető előterjesztést készít a Tankerületi igazgató részére. Az intézményvezetőnek önálló döntési joga nincs. A Tankerületi igazgató jóváhagyása és aláírása után az intézményvezető szignójával látja el a kinevezési, vagy munkaviszony-megszüntetését tartalmazó okiratot.

 

Az intézmény vagyonának kezelése:

A tárgyi eszközök, a fogyóeszközök és anyagok nyilvántartásának rendjét és azokkal való gazdálkodást szabályzatok rögzítik.

-   Leltározási szabályzat

-   Selejtezési szabályzat

-   Eszköz- és anyagkezelési szabályzat

 

A beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendet az Eszközbeszerzési és közbeszerzési szabályzat tartalmazza.

 

Reprezentációs célú kiadások:

Nem tervezhető – forráshiány miatt.

 

Gépjármű üzemeltetés:

Az utazótanári szolgálat hatékonyságának érdekében az intézmény személyautót üzemeltet, ami az utazótanárok munkavégzését segíti. Az autók az Egri Tankerület tulajdonában vannak. Karbantartásuk, üzemanyaggal történő ellátásuk az Egri Tankerület által meghatározott módon történhet.

 

Mosoda:

Az intézeti textíliák és a gyermekek ruházatának mosására mosoda üzemel. Működésének szabályozása a Mosodaműködési utasításban rögzítjük.

 

Étkezés:

Az intézmény konyháját a Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság működteti. Az élelmezésvezető, a szakácsok, a konyhalányok a Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság dolgozói. Továbbra is a kollégiumban lakó gyermekek és a dolgozók étkeztetésének biztosítása érdekében kell működnie, figyelembe véve az intézmény sajátosságait. Az intézményvezető felel a feladatellátás biztonságáért. Amennyiben problémát érzékel az ellátás színvonalában, azt haladéktalanul jeleznie kell a Gyermekjóléti és  Bölcsődei Igazgatóság vezetőjének

 

.

 

Fizetési előleg:

Az intézet dolgozói fizetési előleget vehetnek fel. Az eljárásrendet az ETK eljárásrendje határozza meg.

 


 

Záradék

 

Hatályosság, hozzáférhetőség:

A Szervezeti és Működési Szabályzat visszavonásig érvényes. Az intézményvezető gondoskodik arról, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat minden dolgozó számára hozzáférhető legyen. Egy-egy példány megtalálható a könyvtárban, tanáriban, valamint olvasható az intézmény weblapján.

 

Az intézmény szabályzatai:

 

1.      Kollektív Szerződés

2.      Házirend

3.      Közalkalmazotti szabályzat

4.      Az iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata

5.      Pénzkezelési szabályzat

6.      Számlarend és számviteli politika

7.      Iratkezelési (adatkezelési) és bizonylati szabályzat

8.      Leltározási és selejtezési szabályzat

9.      Élelmezési szabályzat

10.  Belső ellenőrzési nyomvonal és szabályzat

11.  Eszköz és anyagkezelési szabályzat

12.  Tűzvédelmi szabályzat

13.  Munkavédelmi szabályzat

14.  Gépjármű üzemeltetési szabályzat

15.  Eszközbeszerzési és közbeszerzési szabályzat

16.  Ügyrend

17.  Önköltség számítási szabályzat

18.  Kockázatértékelési szabályzat

19.  Szabálytalanság kezelésének eljárásrendje

20.  Eszközök és források értékelésének szabályai

21.  Munkaköri leírások

 

 

Az Egri Mlinkó István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium dolgozói az intézményi szervezeti és működési szabályzatban történt módosítást, kiegészítést megismerték és elfogadták. Ezt a tényt intézményegységenként az aláírási ívek igazolják.

 

 

 

Eger, 2018. szeptember 1.

 

                                                                                                     Muraközy Andrea

                                                                                                      intézményvezető

 <<< Előző cikkhezKövetkező cikkhez >>>


Az aktuális 'Különös közzétételi lista'  című téma valamennyi cikke
Tantestület :  Beszámoló intézményünk Minőségirányítási programjának végrehajtásáról ...
Tantestület :  Teljesítményértékelés ...
Tantestület :  Lemorzsolódási adatok ...
Tantestület :  A 2014-es partneri elégedettségmérés eredményeinek összefoglalása ...
Tantestület :  A nevelő-oktató munkát segítők ...
Tantestület :  Az intézményünkben működő óvoda adatai ...
Tantestület :  Intézményünk kollégiumának adatai ...
Tantestület :  HÁZIREND ...
Tantestület :  Szervezeti és Működési Szabályzat 2018. ... Ezt olvasom!
Tantestület :  Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv 2014. ...
Tantestület :  Pedagógusaink végzettsége ...

 
    


Generálás ideje: 0.12 mp 
 KEZDŐLAPRA
 LETÖLTÉSEK
 TÁRSOLDALAK
 STATISZTIKA

Keresés a honlapon


Felhasználónév:

Jelszó:  


...ami mindíg jól jöhet...


Online rádiók

A linkre kattintva, külön fülben megnyíló oldalon számos internetes rádió élő, online adása található. Csak kattintson kedvenc adója nevére és máris hallgathatja annak műsorát.A pesszimizmus hangulat; az optimizmus akarat. - Alain

Rubik Amőba Szókereső Állatos
szókereső


Pályázatok, alapítvány
HATÁRTALANUL
Tovább a pályázat főoldalára
HAT-14-01-0623

ALAPÍTVÁNYUNK
Tovább az alapítvány oldalára


 • Az alapítványról
 • ADÓ 1%
 • Beszámoló (2017)
TÁMOP pályázat
Tovább a pályázat főoldalára
Tovább a pályázat főoldalára

EFOP pályázat
Tovább a pályázat főoldalára
Tovább a pályázat főoldalára

 1. A PÁLYÁZAT RÖVID BEMUTATÁSA
 2. PROJEKTNYITÓ RENDEZVÉNY...
 3. NEVELŐTESTÜLETI SZAKMAI NAPOK
  Stresszkezelés, kiégés megelőzése a...
  A digitális eszközök hatásai az oktat...
 4. TOVÁBBKÉPZÉSEK
  A tanulásmódszertan tanítása...
  A mese-, szövegértés, mese-szöveg...
  Autizmussal élő gyermekek célzott ped...
 5. CSALÁDI NAPOK
 Családi nap: 2019. máj. 31.– jún. 2.
 6. ÉRZÉKENYÍTŐ FOGLALKOZÁSOK
 Workshop befogadó intézmények számára
 Workshop befogadó inté... - Mezőcsát
 Workshop az Egri Kemény Ferenc Sp...
 7. SZAKMAI RENDEZVÉNYEK
 Országos utazótanári konferencia
 8. ESZKÖZKÖLCSÖNZŐ


Statisztika
Te vagy itt a(z)
2192434
látogató!
Ma  347,
ebben a hónapban
13622 látogató volt.
Jelenleg
0 regisztrált tag
és 17 vendég olvas minket.

TÁRHELY-
SZOLGÁLTATÓNK
Unsoft.hu

Kapcsolat

Webmester